Wikipedia:Tarreeffama barruu Wiikiipiidiyaan Afaan Oromoo qabaachuu qabu

Wiikiipidiyaan Afaan Oromoo lakkofsaan dabalaa dhufaara. Tarreeffamni kun kan yaaddamee akka hojimaata Wiikiipiidiyaan yoo xiqqaate barruuwwan bu'uuraa Afaan Oromoo barbaachisoo haa qabaatuufi. Kara kanaan ummanni Wiikiipiidiyaa kana akka fayyadamaniif guddina isaa gargaaran jajjabeeffaman. Barruuwwan dubbistootaaf wabii faayida qabeessa ta'uun cinaatti yoo xiqqaate barruu ibsu irratti odeeffannoo bu'uuraa qabaachun akka babal'atuuf jalqabbii ta'u qabu.

Oduu afan ormoo Yuusuf Abdallaa Adam harargee baha aanaa malkaa baloo irraa

Afaan Oromoo gulaali

Afoola gulaali

Ogbarruu gulaali

Loqoda gulaali

Harargee baha

===Kitaabota===Saayikoolojii of barbaaduu Yuusuf Abdallaa Adam

Miidiyaa gulaali

Guulaalaa midiyaalee hawaasuma(Yuusuf Abdallaa Adam)

Aadaa Oromoo gulaali

Fuudha fi heerumaa gulaali

Nyaata gulaali

Meeshaale fi uffata gulaali

Sirba gulaali

Yaala gulaali

Ispoortii gulaali

Hambaa fi Duudhaa Oromoo gulaali

Aartii fi Filmii Oromo gulaali

Aartii Oromoo gulaali

Fiilmii Oromoo gulaali

Tiyaatira Oromoo gulaali

Ummata Oromoo‎ gulaali

Atileetota Oromoo gulaali

Dhaabbata Oromoo‎ gulaali

Oromoo Beekkamoo‎ gulaali

Qabsaawota Oromoo‎ gulaali

Qoqqoodama Oromoo gulaali

Oromoo Baarentuu gulaali

Oromoo Booranaa‎ gulaali

Kaan gulaali

Hawaasa gulaali

Teessuma Lafaa gulaali

Tulluuwwan gulaali

Gaarreewwan gulaali

Laggeen gulaali

Haroo gulaali

Seenaa gulaali