Asoosama

Asoosamni gosa ogbarruu keessaa hojii kalaqa ilma nama jiruuf jireenya dhuunfaa hanga hawaasaatti gocha raawwatee fi hin raawwatamne bifa seenessuutiin kan qopheessuudha. Asoosama guutu guututti wanta qabatamaa qofa oso hin taane addunyaa mata ofii uumuun ilaalcha, yaada fi hawwiis kan itti ibsani. Asoosama ragaan deeggaramee fi osoo hin deeggaramnee qopheessun ni danda'ama. Asoosam dhugaa kan ragaan deeggarame yoo ta'eewuu irraa hir'isuuf itti dabaluun akkaataa nama hawwatuuu fi gurra ummataaf toluun qophaawa.[1]

Akaakuu asoosamaaEdit

Asoosama dheeraa, asoosama giddu-galeessaa, asoosama gabaabaa, asoosama walaloo, asoosama diraamaa, asoosama baacoo fi asoosama durii jedhamee asoosama qooduun ni danda'ama.

Kanas ilaaliEdit

WabiiEdit

  1. "Xalayaa hayyuu asoosamaa". opride.com.