Gujiin Balbala Torba(7) Fi Ballii Shan Qaba.Balballi Torban Kunniin Uraagaa, Hookkuu fi Mattii Sadan Dabalate Balbala Isaanii Keessaa Fira Kamiyyuu Afur Yoo Itti Daballe Jechuudha. Isaan Keessaa Hangafni Uraagaadha. Baallii Shanan Gujii Dhallana, Harmuufa,halchiisa Roobalee fi Birmajiidha. B/saa Alamaayyoo Daawit

Reference

gulaali

Gujii