Category:Saayinsii

Saayinsii ykn. Araggannoo haarawa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 9 armaan gadii 9 ofkeessaa qaba.

B

E

F

H

J

K

S

Fuulota ramaddii "Saayinsii" jala jiran

Waliigala 11 keessaa Fuulotni 11 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.