Vaayirasiin lubbudhabbeyyii xixiqqoo dhukkuba fiduu danda’anii fi lubbu qabeeyyii qofa keessa jiraachuu danda’aniidha.

Vaayirasii

Vaayirasiin Lubbuuqabeeyyii mitii. ykn Orgaanisimii miti sababni isaas amaloota lubbuu hin guutuu.

laalii gulaali