Wanti hangaafi qabee qabu kamiyyuu maatarii ykn Watana jedhama. Fakkeenyaaf, qilleensa, bishaan, dhagaa, aannan, daraaraa adda addaafi kan kana fakkaatan Watana dha. Miti-watanni qaama uumamaa ta’ee kan hangaafi qabee hin qabneedha. Fakkeenyaaf, akaakuwwan anniisaa, ho’a, ifa, sagalee, dirree elektiriikii, jaalala, ibiddiifi kan kana fakkaatan miti-maatarii ykn miti watana dha. Watanni dhaabbataafi daangeeffamaadha. Kun ammoo maatariin ykn watanni uumamaan amala suudummaa qabaachuu isaa agarsiisa. Amalootni bu’uura watanaa hangaafi qabeen ibsamu.

Haayidroojiiniin faalkaa pilaasmaa isaatiin wanta idilee uumama cufa keessatti baay’inaan argamudha

Hanga

Hangi hamma maatarii ykn watanaa wanta keessatti argamuudha. Wanti hanga guddaa qabu, hammi maatarii of keessatti qabatu baay’eedha. Safartoon waaltaawaan(SI unit) hangi ittiin safaramu kiloogiraamii (Kg) jedhama. Hammi maatarii safaramuu yoo xiqqaa ta’e garuu giraamiin (g) yookiin miilli giraamiin (mg) safaruun nidanda’ama. Hangi iddoo kamittuu dhaabbataadha.

Qabee

Qabeen hamma bakka wantichi qabatuudha. Qabeen dhangala’oo yeroo baay’ee miililitiraan (ml) safarama. Yuuniitii waaltaawaan qabeen dhangala’oo ittiin safaramu liitira (l) jedhama. Maatariin hunduu suudoowwan ijaan mul’achuuf baay’ee xixiqqoo ta’an irraa tolfaman.