Maagineetiizimiin damee fiiziksii ta’ee waa’ee maagineetiifi amaloota isaa kan qoratuudha.

Suuraan kun akkaataa ciccitoonni sibiilaa sararoota dirree maagneetii wajjin walqabatee of qindeessan agarsiisa
Sararoonni dirree maagneetii

Maagineetii gulaali

Maagineetiin cittuu sibiilaa ta’ee wantoota akka ayiranii, makaa ayiranii, niikeeliifi kanneen kana fakkaatanii kan ofitti harkisuudha. Maagineetiin yeroo jalqabaaf biyya Turkii magaalaa maagineezhiyaa jedhamuttii argame. Maagineetiin uumamaan kan jiraniifi ilma namaatiin kan tolfaman nijiru. Dhagaan liidii maagineetii kan uumamaan argame yommuu ta’u, maagineetonni nam-tolcheen immoo namaan kan tolfaman ta’ee ayiranii yookiin makaa ayiranii irraa tolfamu. Maagineetiin nam-tolcheen boca adda addaatiin oomishamu. Isaanis: maagineetii boca siliindaraa, boca piiriizimii, boca kottee fardaa, fi kanneen kana fakkaataniin argamu.

Wantoota Maagineetawoofi Mit-Maagineetawoo gulaali

Wantoonni hundi maagineetiin harkifamuu hin danda’an.Wantootni humni maagineetii irratti dalagaa’uu fi dalagaa’uu dhabuu isaa irratti hundaa’uun iddoo lamatti qoodamu. Isaanis: a) Wantoota Maagineetawoo: Wantoonni humna maagineetiitiin harkifaman wantoota maagineetawoo jedhamu. Fakkeenyaaf: ayiranii, mismaara, lilmoo, niikeelii, koobaaltiifi kanneen kana fakkaataniidha b) Wantoota Mit-maagineetawoo: Waantootni mit-maagineetawoon wantoota humna maagineetitiin harkifamuu hindandeenyeedha. Fakkeenyaaf: muka, pilaastikii, dungoo, koopparii, alumuuniyamii, warqii, dhagaa, fuulleefi kanneen kana fakkaataniidha

Maagineetii Gonnonee fi Maagineetii Sinsinnee gulaali

Maagineetiin amalli maagineettummaa isaa osoo hin badin yeroo dheeraaaf turuu danda’u maagineetii gonnonee jedhama. Fakkeenyaaf: Maagineetii mana yaaliitti tajaajilan, maagineetii ispiikarii keessatti fayyaduufi kanneen kana fakkaataniidha. Maagineetiin amalli maagineettummaa isaa yeroo gabaabaaf qofa turu maagineetii sinsinnee jedhamu. Fakkeenyaaf: mismaara maagineetiin rigame yeroo gabaabaaf amala maagineetii akka horatu taasisa

Amaloota Maagineetii gulaali

Amaloota Maagineetii Amalootni beekamoon maagineetii akka armaan gadiitti tarreeffamanii jiru. • Maagineetiin bantoowwan lama qaba. Isaanis: bantoo kaabaa fi bantoo kibbaa jedhamu. Humni maagineetii naannoo bantoowwaniitti nicima. Bantoowwan maagineetii addaan baasuun hin danda’amu, kana jechuun maagineetiin bantoo tokko qofa qabu hin jiru.

• Bantoowwan maagineetii walfakkaatan lama yoo walitti dhiheessan waldhiibu. Bantoowwan maagineetii lama wal hin fakkaannee immoo wal harkisu. Inni kun, seera maagineetiizimii jedhama.

• Maagineetiin kamiyyuu walaba ta’ee qilleensa keessatti rarra’e fiixeewwan isaa gama kallattii kaabaafi kibbaatti of sirreessee dhaabbata.