Sabni afaan Kuushi dubbatu hundumti Bahaa fi Kaaba Baha Afrikaatti argamu. Guddinaan garuu ganfaa Afrikaa keessatti dubbatama. Afaan kuushi afaan Afroo-Eshiyaatik jalatti qoodama.

Afaan adda addaa Afrikaa kessatti dubbataman


Afaanonni gurguddon Kuush jalatti ramadaman kan armaan gadiiti:
1. Afaan Oromoo - 45 miliyoona - Itoophiyaa, Keeniyaa...

2. Afaan Sumaalee - 18 miliyoona - Somaaliyaa, Itoophiyaa, Jibuutii..

3. Afaan Sidaamaa - 2 miliyoona - Itoophiyaa

4. Afaan Hadiyyaa - 1.6 miliyoona - Itoophiyaa

5. Afaan Affaar - 1.5 miliyoona - Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii..

6. Afaan Kambaataa - 1.5 miliyoona - Itoophiyaa

References Edit

<references/>