Astironoomii

Astironoomiin saayinsii uummama kan wantoota qoolloo keessa jiran (kan akka urijiiwwanii, galaaksii, pilaaneetii, ji'a, fi nebulaa) qoratudha, fiiziksii, kemistirii, fi jijjiirama wantoota kanaa, fi ta'iinsa (phenomena) atimosferii lafaa alaa ka'u, dhuka'a suppernoovaa, faca'a caralla gaammaa, raadiyeeshinii maayikirooweevii kosmoosii qorata.