Aanaan Areeroo aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u Godina Booranaa keessatti argama. Areeroon karaa kibba-lixaa Dirreedhaan, karaa dhihaa Yaa'a Balloodhaan, karaa kaabaa Bulee Horaadhaan, karaa kaaba-bahaa Godina Gujiitin, karaa bahaa Mootummaa Naannoo Sumaaletiin, fi karaa kibbaa Moyyaaledhaan daangeffamee argama. Lagni Daawwaa, Areeroon laga kana qofa qaba, aanaa kana Oddoo Shaakkisoo fi Liibanirraa adda baasa.

Wabii gulaali


Aanolee Booranaa
Abbaya | Areeroo | Bulee Horaa | Dahaas | Dilloo | Dirree | Dugda Dawaa | Galaana | Malkaa Soddaa | Miyoo | Moyyaalee | Taltallee | Yaa'a Balloo