Aanan Wancii aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u Godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti argama. Wanciin karaa kibba-lixaa Ammayyaan, karaa kaabaa Godina Shawaa Dhihaatin, fi karaa kibba-bahaa Walisoo fi Gooroon marfamtee argama. Magaalaa guddaan aanaa kanaa Cittuu dha.

Lafti ol ka'aan aanaa kana keessaa Tulluu Dandii ti; tulluun kun daangaa aanaa Dandii irratti argama. Bunni mallaqa argachuuf ni oomishama; haa ta'u malee, lafa 20 km2 hin calle irratti qofa dhaabbamee argama.


Aanolee Shawaa Kibba Lixaa
Amayya | Bacho | Daawoo | Gooroo | Iluu | Qarsaa fi Maallima | Magaalaa Walisoo | Sadan Sooddoo | Sooddo Dachaa | Tolee | Waliso | Wancii