Category:Magaalota Oromiyaa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

M

Fuulota ramaddii "Magaalota Oromiyaa" jala jiran

Waliigala 9 keessaa Fuulotni 9 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.