Dambi Doolloo Magaala Oromiyaa Dhihaatti argamtuudha. Magaalaa guddoo Aanaa Sayyooti; akkasumas magaalaa guddoo Godina Qellem Wallaggaati. Moggaafamni maqaa magaalaa kanaa seenaa namicha tokkootiin walqabata. Duraan namicha 'Doolloo' jedhamutu bakka amma 'Dambii Doolloo' jedhame kana jiraata ture. Bakka inni jiraatu mukti 'Dambii' jedhamu jira ture jedhama. Sanarraan kan ka'e namoonni lafa sana yeroo akeekan 'bakka Dambi Doolloo' jedhanii waamu turan. Bakkichis booda guddatee magaalaa ta'e; maqaan isaas akkuma ganama ittiin waamamaa ture Dambi Doolloo ta'ee ragga'e.

Dambi Doolloo