Ruuqoon Watanaa inni xiqqaan suudoo jedhama. Wantoonni harkaan qaqqabnuufi ijaan arginu hunduu maatarii irraa tolfaman. Suudoowwan watana gar-malee xixiqqaa waan ta’aniif rifeensa namaa takko wajjin walqixa ta’uuf suudoowwan naannoo 100,000 sarara tokko irratti kaa’uu qabna

Arc welders need to protect of welding sparks, kunis sibiilota ho'aa ta'anii fi fuula waldichaa irraa balali'aniidha.