Sanyii (Baayoloojii)

Baayoloojii keessatti, sanyiin ramaddii gurmuu kan jalqabaa ti. Sanyiin yoo hiikkamu garee oraanizimootaa guddaa kan wal-horuu fi ilmoo al-maseena (fertile) taate godhachuu danda'ani. Hiikaan kun yeroo baayyee ga'aa yoo ta'u, ulfinni sanyiin kana jedhanii hiiku rakkina sanyii jedhamee beekkama.

WabiiEdit