Mootummaa (Baayoloojii)

Mootummaan, Baayoloojii keessatti, sadarkaa taaksonoomii isa olaanaa dha. Mootummaan sadarka isarra xiqqaa murna jedhamutti addaan qoodama.

WabiiEdit