Limmuu fi Bilbiloo

Aanaan Limmuu fi Bilbiloo aanolee Godina Arsii Bahaa kessatti argaman keessaa tokko yo taatu magalaan guddittin aanichaas Boqqojjii jedhamti. Aanaan kun aanaa burqaa atileetotaa bekkamooti.