Gudeeddii

(Gudeedu irra kan qajeele)

Gudeeddiin yaakka saalaa guddaa tahee feedhi namittiin/namichaan malee waliin ciisu ykn dirqisiisun walqunnamtii saalaa raawwachuudha. Gudeeddiin sodaachisuun, angoo ykn humna fayyadamuun, ykn nama gahumsa murtii kennu hin qabne kan akka maraata, ofwallaala waliin walqunnamti godhuudha. Walqunnamti saalaa bifaa fudhatama hin qabneen nama irratti raawwachuun gudeeddii keessatti lakkaawama.

WabiiEdit