Elementoota

  • SABBOONAA BURQAA KITILAA

kan dhalatee guddatee Aanaa abee Dongorootti yoo tauu barumsaa isaa kutaa 12 achittii fixee university finfinnee medicine ta'e.Barumsaa isaatti cimaa dorgomaa kan hin qabnee turee.

Haaluma kanaan usamerica lammii isaa oromoo deggarsaa fi gargaarsa guddaa kan godhedha. Sabboonaan abbasaa Burqaa kitilaa fi Hadhaasa likkituu Dhugaasa irraa dhalatee guddaate.