Aadaa

Aadaan jecha durjireessa Afaan Oromooti.

Aadaa jechuun kan uummanni tokko barteedhaan duudhaa godhatee itti dhimma bahuu fi safeeffatu, akkasumas kabajuudha.

Aadaa OromooEdit

Oromiyaan aadaa hedduu qabdi.

Kana keessaa

  1. aadaa nyaataa,
  2. aadaa uffannaa,
  3. aadaa mana itti ijaaran,
  4. aadaa fuudhaa fi heerumaa,
  5. aadaa irreechaa,
  6. aadaa sirna ittiin bulmaataa,
  7. aadaa ateetee,
  8. aadaa sirbaa,
  9. aadaa ittiin wal dhibdee furatan, fi kan biroo hedduu qaba.

Aadaa NyaataaEdit

Oromoon nyaata heedduu qaba. Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. Isaanis: biddeen fi ittoo, caabetaa fi ittoo, marqaa, mooqa, daabboo, foon, hindaaqqoo (lukkuu), cuukkoo, caccabsaa, buna qalaa, hancootee, nuugii, qoccoo, gooddarree, dinnicha, akaayii fi kkf.

Nyaata Oromoo akkuma nyaata biyya kamiiyyuu bakka gurguddaatti qooduun ilaaluun ni danda’ama.

WabiiEdit