Wangoo 2021

Adjective

Alaska Red Fox (Vulpes vulpes).jpg

Jechoota Afaan Ingiliffaa Qubee A'n jalqaban.Edit

aEdit

1. qubee jalqabaa kan afaan Ingilizii. 2. barnoota irratti, qabxii hojii sadarkaa ol'aanaatiif, kennamu, tokko

aardvarkEdit

awwaaldiigessa, olokee

aardwolfEdit

golloo (gosa waraabessaa qalloo)

AbEdit

abackEdit

I. rifachuu, na'uu. 2. duubatti hafuu

abacusEdit

caasaa sibiilaa gaggabaabduu kan waanti akk sibiilaa yookiin callee irra naqame (kan dur daa'ima lakkoofsa ittiin barsiisan)

abandonEdit

1. guutummaatti dhiisuu. 2. ganuu

abandonedEdit

1. kan gutame, kan dhiisame, duwwaa. 2. duubatti kan hafe.

abaseEdit

I. qaana'uu. salphachuu, salphisuu 2. aankii loltummaa fi kkf gad butuu

abasementEdit

salphina

abashedEdit

qaana'uu, yeella'uu, saalfachuu

abateEdit

laafuu, qabbanaa'uu, callisuu

abattoirEdit

lafqalii, maggoraa, qeeraa

abbessEdit

bulchituu gamoo/gadaamii dubartootaa

abbeyEdit

gadaamii

abbotEdit

bulchaa gadaamii

abbreviateEdit

gabaabsuu (jecha), gabaajeen barreessuu

abbreviationEdit

gabaajee

abdicateEdit

I. aangoo ofii fedhiin dhiisuu 2. ittigaafatamummaa ofii sirriitti bu'uu dhabuu

abdomenEdit

huffaa, garaa

abductEdit

butuu, ukkaamsanii fuudhanii deemuu

abductionEdit

butii, ukkaamsanii fuudhanii deemuu

aberrationEdit

Waan baratame tokko irraa maquu

abetEdit

namni tokko waan dogoggoraa yookiin waan sirrii hin taane akka hojjetu jajjabeessuu ykn gargaaruu

abettorEdit

hojii gadhee yookiin waan gaarii hin taaneef nama nama kakaasu

abeyanceEdit

yeroodhaaf hojiirra akka hin oolle waan ittifame

abhorEdit

jibbuu, balfuu

abhorrentEdit

fokkisaa, fokkistuu, fucungee

abideEdit

1. obsuu 2. bakka tokko turuu

abidingEdit

yeroo dheeraaf kan turu, waara'aa

abilityEdit

dandeettii

abjectEdit

salphaa, kan salphatee

abjureEdit

waan tokko dhiisuuf kakachuu yookiin waadaa galuu (amantii, mirgaafi kkf)

ablazeEdit

1.garmalee kan gubatu. 2. miidhagaa, gammachiisaa.

ableEdit

1. dandeettii, humnaa fi beekumsa kan qabu. 2. kan danda'u.

ablutionsEdit

harka yookiin dhaqna dhiqachuu (kees. wayita sagaduuf jedhanitti)

abnegateEdit

of ganuu

abnormalEdit

waan beekamu yookiin waan

barame irraa adda kan ta'e, waan keessummaa.

aboardEdit

doonii, baaburaa fi xiyyaara kan yaabbatan.

abodeEdit

mana, bakka jireenyaa

abolishEdit

dhabamsiisuu, barbadeessuu, haquu

abominableEdit

1. suukanneessaa, jibbisiisaa 2. baay'ee gadhee

abominateEdit

jibbuu, balfuu

abominationEdit

suukanneessaa, jibbisisaa

aboriginalEdit

durii jalqabee lafa tokko irra kan jiraate, abbaa biyyaa

aborigineEdit

biyya tokko keessa durii jalqabee namoota jiraachaa turan, abba biyyaa

abortEdit

1. ulfa ofirraa baasuu 2. gatachuu

abortionEdit

ulfa-baasuu, hankaassa

abortiveEdit

karoora hin milkoofne, bu'aa-maleessa

aboundEdit

baay'inaan argamuu

aboutEdit

waa'ee

aboveEdit

irra, irra-keessa, ol

abradeEdit

riguu, quncisuu

abrasionEdit

dhagna hooquudhaan gogaan akka dheekkamu taasisuu, horbobbuu

abrasiveEdit

saakarraa'aa, wayita tuqan waan nama quuqu

abreastEdit

wal cinaa (kallatti tokkotti garagaluudhaan yookiin kallatti tokkotti fuulleffachuudhaan)

abridgeEdit

gabaabsuu (katabbii kitaabaa fi kkf)

abridgmentEdit

katabbii gabaabbate (waan akka asoosamaafi kkf)

abroadEdit

biyya alaa, biyya bakkee

abrogateEdit

diiguu, dhabamsiisuu

abrogationEdit

diguu (seera)

abruptEdit

1. waan itti hin yaadamiin, waan tasaa 2. addaan kukkutuu (haasaa)

abruptlyEdit

akka tasaa

abruptnessEdit

1. addaan ciccituu (sagaleedhaaf) 2. addaggummaa, kabajaa agarsiisuu dhabuu

abscessEdit

dhiitoo malaa qabu

abscondEdit

utuu namni hin beekiin suuta miliquu (akka hin hidhamne)

abseentismEdit

argamuu dhabuu. hafuu (hojiif kkf irraa)

absenceEdit

I. argamuu dhabuu 2. hafuu (barnootarraa)

absentEdit

kan hin jirre, kan hafe, kan hin argamne

absenteeEdit

bakka silaa argamu qabutti nama hin argamiin hafe.

absoluteEdit

hir'ina kan hin qabne, amansiisaa, daangaa maleessa (aangoodhaaf)

absolutelyEdit

gonkumaa, tasumaa, abadan, cirayyuu, matumaa

absolutionEdit

cubbuu irraa dhiiqamuu, dhiifamuu cubbuu. aagii

absolutismEdit

sirna ol'aantummaa siyaasaa kan gartuu tokkoo kophaa

absolveEdit

1. namni tokko balleessaa yookiin yakka irraa walaba tu'uu isaa labsuu 2. qulleessuu (cubbuu irraa)

absorbEdit

xuuxuu, harkisuu (dhangala'aaf)

absorbentEdit

waanta waan dangala'aa laafaatii xuuxu/harkisu

absorbingEdit

kan qalbii namaa hawwatu, kan xuuxu

absorptionEdit

yaadaun liqimsamuuu

abstainEdit

1. sagalee kennuu irraa of qusachuu (filannoo irratti) 2. waan jaallatun gochu irraa of ittisuu.

abstemiousEdit

1. nama baay'ee hin nyaannee fi hin dhugne. 2. waan barbaadan yookin jaallatan akka fedhanitti argachuu dhabuu.

abstentionEdit

Waan tokko gochuu irraa of tiksuu (kees. filannoo irratti sagalee kennuu irraa)

abstinenceEdit

waan tokko guutuummaatti lagachuu (saalquunnamtiifi kkf)

abstractEdit

waan yaadumaan mul'atu garuummoo qabatamaan hin jirre (axareeraa, yaada waliigalaa, kan kitaabaafi kkf gabaabaatti cuunfamee kan barreeffame)

abstract nounEdit

maqaa wantoo, killayyaa

abstruseEdit

hubachuuf ulfaataa waan ta'e tokko

absurdEdit

1. waan amansisaa hin taane. kan sababa hin qabne 2.gowwaa, jufunfula

absurdismEdit

waan hiika hin qabne, gochaa gowwaa

abundanceEdit

baay'ina, heddumina, cafii

abundantEdit

wacaqa, hedduu, baay'ee, danuu

abuseEdit

1. waan gadheetiif itti fayyadamuu (aangoo fi mirga qaban) 2. miidhuu 3. arrabsuu

abusiveEdit

nama nama arrabsu, jecha ulfina namaa sulphisu

abuteEdit

arrabsuu

abysmalEdit

1. baay'ee gadhee 2. ol'aanaa guddaa

abyssEdit

qililee, bowwaa gad fagoo

AcEdit

acaciaEdit

dhaddacha, ajoo, laaftoo, garbii

academicEdit

I. kan barnootaa, barnootatti 2. hojii barkaan hojjetamu caalaatti dubbisuu fi qu'annoo irratti kan xiyyeeffate.

academyEdit

akkaadaamii

accedeEdit

1. bakka ol'aanaa qabachuu (kees. Mootii yookiin giiftii ta'uuf) 2. Walii galuu, wal ta'uu

accelerateEdit

sardamsuu dabaluu

accelerationEdit

sardamsuu

acceleratorEdit

meeshaa saffisa makiinaa to'atu kan makiinaa kaassa jiru.

accentEdit

1. akkaataa itti haasa'an ykn dubbatan. 2. axarroo mataa jechootaa irra kaa'amu.

acceptEdit

fudhachuu

acceptabilityEdit

fudhatamummaa

acceptableEdit

fadhatamaa

accessEdit

mala ykn daandii waan tokko bira gahuuf nama dandeessisu, odeeffannoo fudhachuuf ykn kaa'achuuf harshama Kompiiteraa banuu

accessibleEdit

itti fayyadamuu ykn bira gahuun waan danda'amu.

accessionEdit

1. dubamuu, aangoo argachuu, muudamuu 2. Dabala, Edaasa

accessoryEdit

1. meeshaalee jijjiirraa makiinaa fi kaameeraa 2. nama yakka hejjechuu irratti nama gargaaru ykn kan akkaataa yakkaa beeku 3. faaya dubartootaa

accidentEdit

Balaa

accidentalEdit

waan tasaa, waan hin yaadamiin

accidentallyEdit

tasa, otoo hin yaadamiin, dimmaa

acclaimEdit

1. waan tokko gammachuudhaan fudhachuu 2. nama tokko uummata fuulduratti leellisuu

acclamationEdit

simannaa o'aa

acclimatizeEdit

madaquu

accoladeEdit

kamajaa argachuu

accommodateEdit

1. bakka bultii namaaf kennuu 2. yeroo karoora baasan waantota tokko tokko Hubannoo keessa galchuu 3. madaquu 4. gargaaruu

accommodationEdit

1. mana kutaa tokko ykn lama qabu kan keessa jiraachuuf ta'u. 2. walta'insa

accompanimentEdit

1. kan faana deemu, waanta waan kan biraa utubu, jalee 2. waa'ila (muuziqaaf)

accompanistEdit

meeshaa muuziqaa nama taphatu

accompanyEdit

1. faana deemuu 2. erga waan tokko namatti kennanii booda waan kan biraa immoo faana kennuu. 3. meeshaa muuziqaa taphachuu

accompliceEdit

tumsaa, tumsituu, baabsituu

accomplishEdit

fiixaan baasuu, raawwachuu

accomplishedEdit

kan Ogummaa qabu, sirriitti kan leenjifame

accomplishmentEdit

1. waan tokko haala milkaa'een xumuruu 2. kennaa uumamaa 3. milkaawwii

accordEdit

walii galtee, aangoo ykn mirga kennuu

accordinglyEdit

haaluma kanaan, kanaaf

accordionEdit

Akkoordiyoonii (gosa meeshaa muuziqaati)

accostEdit

nama hin beekne itti dhiyaatanii haasofsiisuu

accountEdit

1. herrega 2. maallaqa mana baankii kaa'ame 3. gabaasa waan tokkoo (kees. poolisiif dhiyaatu)

accountableEdit

gaafatamaa, gaafatamtuu (waan itti gaafatamummaan namarra jirutti)

accountantEdit

herregaa, herregduu

accreditEdit

1. Muuduu (Ambaasaaddara) 2. fudhama kan argate (yaada, amantii fi kkf)

accrueEdit

guddachuu, dabaluu

accumulateEdit

waan tokko suuta walitti qabanii baay'ifachuu.

accumulatorEdit

baatirii huna elektirikiin guutamu

accuracyEdit

sirrummaa, dogoggora dhabuu

accurateEdit

sirrii, dogoggora kan hin qabne

accuratelyEdit

qajeeltootti, dogoggora malee

accursedEdit

abaaramaa, sokkaa'amaa

accusationEdit

himannaa, himata

accusativeEdit

aantima, antima

accuseEdit

yakkuu, himachuu

accusedEdit

himatamaa, himatamtuu

accuserEdit

himataa, himattuu

accustomEdit

waan tokko itti baruu, of madaqsuu

accustomedEdit

waan beekamaa, waan baratame

aceEdit

1. nama dandeettii guddaa qabu. 2. kaartaa isa ittiin taphatan (lakkoofsa tokko)

acerbityEdit

amala ykn haasaa hamaa

aceticEdit

dhangaggaa'aa

acetyleneEdit

gaasii bifa maleessa (C2h2) kan waan akka sibiilaa walitti suphuuf gargaaru

acheEdit

waraansa

achieveEdit

waan barbaadan argachuu

achievementEdit

hojii haala milkaa'aan hojjetamee galma isaa gahe.

acidEdit

asiidii

acidicEdit

asiidawaa

acidityEdit

asiidummaa

acknowledgeEdit

1. dhugeeffachuu 2. dhugeeffannaa ofii beeksisuu 3. hoqubaa dhiyeessuu

acknowledgementEdit

1. galata 2. waan tokko beekanii amananii fudhachuu

acmeEdit

bantii ykn Fiixee waan tokkoo isa dhumaa

acneEdit

dhukkuba gogaa/coraa (waan akka finnisaa dhaqna irratti akka bahu godhu)

acornEdit

gosa ija muka qilxuu

acousticEdit

kan sagalee, saayinsii sagalee fi miira dhageettii

acousticsEdit

1. sagalee wajjin waan walqabate. 2. meeshaa muuziqaa kan humna elektirikii hin barbaanne. 3. qo'annoo sagalee saayinsaawwaa 4. haala sagalee kan gamoo tokko keessaa dhagahamu

acquaintEdit

namni tokko waa'ee waan tokkoo akka beeku gochuu

acquaintanceEdit

1. Beekumsa xiqqoo waa'ee waan tokkoo irratti 2. nama beekan garuu immoo kan hagasmara walitti hin dhiyaanne.

acquiesceEdit

mormii tokko malee waan tokko fudhachuu

acquiescenceEdit

Waliigaltee (fedhiin)

acquireEdit

argachuu, gonfachuu (beekumsa)

acquisitionEdit

argachuu (Qabeenya)

acquitEdit

namni tokko yakka irraa walaba ta'uu isaa beeksisuu

acquittalEdit

murtii namni tokko yakka ittiin himatame irraa bilisa ta'uu hubachiisu

acreEdit

bal'ina lafaa kan iskuwer meetirii 4050

acridEdit

waan foolii cumaa ykn hadhaa'aa cimaa qabu

acrimoniousEdit

1. hadhaa'aa 2.cimaa, jabaa (falmiif)

acrimonyEdit

qiriiphaa, akiroobaatii

acronymEdit

qubeelee jalqabaa walitti fiduun jecha uumamu

acronymEdit

qubeelee jalqabaa walitti fiduun jecha uumamu

actEdit

1. gochaa, hojii 2. gochuu, hojjechuu, taphachuu 3. agarsiisa (diraamaaf kkf)

actingEdit

eeggataa, eeggattuu

actionEdit

hojmaata, gochaa

activateEdit

si'eessuu, kaasuu

activeEdit

si'aawaa, si'ooftuu, hisataa, hisattuu

activityEdit

sochii, hojii

actorEdit

taatoo (dhiiraaf)

actorsEdit

taatota

actressEdit

taatoo (dubartii)

actualEdit

1. kan dhugaa, isa sirrii 2. kan amma jiru

actuallyEdit

dhugaadhumatti

actuateEdit

1. maashiniin akka hojjetu gochuu 2. kakaasuu

acuityEdit

gamnummaa, abshaalummaa, haxxummaa, si'aayina qabaachuu

acumenEdit

dandeettii dafanii murtii kennuu (waa dafanii hubatanii)

acupunctureEdit

mala lilmoo qaqallootiin narvii waraananii wal'aanuu

acuteEdit

rakkisaa, cimaa (dhukkubaaf)

Edit

ad hocEdit

kaayyoo addaa tokkoof waan dhaabbate, dursee waan itti hin yaadamiin

ad libEdit

1. barreeffama osoo harkatti hin qabatii dubbachuu, fakkeessuu 2. utuu hin dhiphatiin

adageEdit

mammaaksa

adamantEdit

nama laafaatti yaada isaa hin jijjiirre

Adam's appleEdit

liqimsituu, lumma, kokkee

adaptEdit

madaqsuu

adaptabilityEdit

haalota jijijjiramanitti madaquu

adapterEdit

karaa haaraa ta'een waan tokkotti fayyadamuuf meeshaa nama gargaaru.

addEdit

dabaluu, eda'uu

addendumEdit

katabbii akka dabalataatti dhuma irratti barreeffamu

addictEdit

nama araada wayii qabu

addictionEdit

araada, haraaraa

addictiveEdit

araachisaa

additionEdit

dabala, edaasa

additionalEdit

dabalata, edaasa

additiveEdit

quyyifa waan nyaataa fi qorichatti dabalamu

addledEdit

1. diddoo, ajoo, ajeessaa, 2. burjaaja'aa, burjaajoftuu

addressEdit

teessuma, teessoo

adduceEdit

dhiyeessuu (akka ragaa ykn fkn itti)

adeptEdit

ogeessa, hayyuu

adequateEdit

ga'aa, quubsaa

adhereEdit

1. hordofuu (seera, sirna fi kkf) 2. wayitti qabachuu 3. yaada/kaayyoo tokkotti cichuu, deeggaruu

adherenceEdit

deeggartummaa

adherentEdit

deggeraa, deggertuu (jaarmiyaa siyaasaa fi kkf)

adhesionEdit

waan tokkotti qabachuu/maxxanuu

adhesiveEdit

haphee

adjacentEdit

wal bira, cinaa kan jiru, itti aanee

adjectiveEdit

addeessa

adjoiningEdit

dhihoo, cinaa kan jiru

adjournEdit

1. guyyaa birootiif dabarsaa (walga'ii fi kkf) 2. bakka kan biraa deemuu

adjournmentEdit

beellama

adjudgeEdit

waanti tokko dhugaa ta'uu isaa beeksisuu yookiin akka waan dhugaa ta'etti fudhachuu

adjudicateEdit

1. waldhabdee namoota giddii jiru gad fageenyaan xiinxalanii murtii kennuu 2. dugommii irratti akka abbaa murtii ta'anii hojjechuu

adjunctEdit

1. waan akka miitootti waan tokkotti dabalamee garuu immoo hagasmara barbaachisaa hin taane 2. gochima tokko caalaatti ibsuuf dabalgochima himaaf kanneen fakkaatanitti dabalamu

adjureEdit

jabeessanii gaafachuu

adjustEdit

sirreessuu, tottolchuu (haala haaraa wajjin akka wal fudhatu)

adjustableEdit

akka barbaadanitti sirreeffamuu waan danda'u

adjutantEdit

qondaala loltuu kan dhimma bulchiinsaa fi naamusaatti itti gaafatamaa ta'e.

administerEdit

1. bulchuu, to'achuu 2. hojii irra oolchuu 3. qoricha kennuu

administrationEdit

bulchiinsa

administratorEdit

bulchaa, gaggeessaa

admirableEdit

kan dinqisiifamu, dinqisiisaa, maalalchisaa

admiralEdit

qondaala ol'aanaa kan humna galaanaa

admirationEdit

dinqisiifannoo, raajeffannaa, maalalchiifannaa

admireEdit

jajuu, dinqisiifachuu

admirerEdit

leellisaa, leelliftuu

admissibleEdit

waan fudhatama qabu rakkina kan hin qabne

admissionEdit

1. waan balleessan tokko amananii fudhachuu 2. seenuu 3. gatii seensaa

admitEdit

1. amanuu (balleessaa) 2. akka seenuuf eeyyamuu

admittanceEdit

mirga seensaa

admixtureEdit

makaa, makamaa

admonishEdit

1. akeekkachiisuu 2. gorsuu (haala jabaa ta'een) 3. dheekkamuu

admonishmentEdit

akkeekkachiisa, (amala sirreessuuf)

admonitionEdit

ifaatii, ifaatoo, (amala sirreessuuf)

admonitoryEdit

akeekkachiisa

adoEdit

walanee, rakkina deddeebi'u

adobeEdit

xubii aduudhaan gogfame

adolescenceEdit

yeroo dargaggummaa, saalfannoo

adolescentEdit

dardara, shamarra

adoptEdit

1. mucaa ormaa fuudhanii akka kan ofiitti guddifachuu 2. waan tokko akka kan ofiitti itti fayyadamuu 3. nama tokko akka kaadhimaatti ykn bakka bu'aatti filuu 4. gabaasa, yaada fudhachuu (raggaasisuuf)

adoptionEdit

1. yaada nama kan biraa fudhatanii itti fayyadamuu 2. guddifachaa fudhachuu

adorableEdit

jaallatamaa, jaallatamtuu

adorationEdit

jaalala guddaa, leellifannaa (baay'ina jaalalaa irraan kan ka'e)

adoreEdit

baay'isanii jaalachuu, leellisuu, faarsuu

adornEdit

shashaqachuu, ofbareechuu, bareechuu, fuuluu

adornmentEdit

faaya, jifaara

adrenalEdit

adireenaalii

adrenalinEdit

adireenaaliinii (hormoonii adireenaaliin omishamu)

adriftEdit

doonii ykn bidiruu lafatti hin hidhamne kan callisee bishaanirra bololi'u

adroitEdit

qareessa, qareettii, si'aawaa

adulateEdit

garmalee leellisuu, faarsuu

adulationEdit

jajuu, dinqisiifachuu

adultEdit

ga'eessa

adulterateEdit

waan biraa itti makuudhaan waan tokko ququllinni isaa akka gadi bu'u gochuu

adultererEdit

halalee, eejjaa, mermertuu

adulteressEdit

ejjaa, halalee,

adulterousEdit

halalee, eejjaa, mermertuu

adulteryEdit

ejja, halalummaa, gaalamootummaa

advanceEdit

1. gara fuulduraatti deemuu, dhiibuu 2. osoo hojiin hin xumuramiin maallaqa dursee kenname, liqii 3. gatii dabalataa (gochima) 1. haala sodaachisaa ta'een gara namaatti adeemuu 2. jijjiirama ykn guddina agarsiisuu 3. liqeessuu 4. mariif yaada dhiyaassuu 5. gatiin meeshaalee dabaluu

advancementEdit

guddina hojii ykn aankii

advantageEdit

faayidaa irra wayyaa'aa ta'e, carraa gaarii, bu'aa, rahaa

advantageousEdit

bu'aa qabeessa, kan caalaatti faayidaa qabu

adventEdit

1. gahuu, dhiyaachuu 2. ayyaanni gooftaa keenya yesuus gahuu isaan dura torbanoota jiran arfan.

adventitiousEdit

waan tasa ta'e

adventureEdit

1. imala balaa fiduu danda'u 2. jabduu, gochaa hagasmara beekamaa hin taane

adventurerEdit

nama jabduu hojjechuu barbaadu

adventurousEdit

balaa kan fidu ta'us waan haaraa raaw'achuf nama yaalu

adverbEdit

dabalgochima

adversaryEdit

diina, nyaaphaa, siddii, amajaajii

adverseEdit

faallaa kan ta'e, mijaa'aa kan hin taane

adversityEdit

rakkina, yeroo gadhee

Edit

dhaadhessuu, beeksisuu (meeshaalee daldalaa)

Edit

beeksisa, dhaadheessa (kan daldalaa)

advertiserEdit

dhaadhessaa, dhaadhessituu, beeksisuu

adviceEdit

gorsa (gorsuu)

advisableEdit

yoo godhan yookiin yoo raaw'atan filatamaa waan ta'e

adviseEdit

gorsa

advisorEdit

gorsaa, gorsituu, makkala, gorsa nama kennu (barataadhaaf.)

advisoryEdit

gorsaa, gorsituu

advocacyEdit

1. deggersa kennuu 2.ahukaattummaa

advocateEdit

waan tokkko deggeranii addababa'itti dubbachuu (n) 1. waan tokko deggeree nama addababa'itti dubbatu 2. Abukaattoo

adzeEdit

qottoo

aeEdit

aerateEdit

waan dhangala'aatti qilleensa qicuu

aerialEdit

gaanfollee, anteenaa (adj) xiyyaura/qillensa irraa

aerieEdit

man'ee allaattiilee (kanneen akka risaa fi kk fakkaatanii)

aerobicsEdit

erobiksii (gosa ispoortii baay'ina oksijiinii qaama keessa jiru dabaluuf hojjetamu)

aerodromeEdit

buufata xiyyaaraa

aeronauticsEdit

barnoota xiyyaara suphuu fi oofuu (saayinsii irratti kan hundaa'e)

aeroplaneEdit

xiyyaara

aestheticEdit

dinqisiifannaa bareedinaa (kees. artii keessatti )

afEdit

afarEdit

fagootti

affableEdit

nama laafaatti itti dhiyaachuun danda'amu, kan namatti hin ulfaanne

affairEdit

giroo, dhimma, haajaa

affectEdit

1. dhiibbaa gochuu 2. tuquu 3. miira gaddaa

affectationEdit

amala kijibaa (fakkeessuuf kan agarsiisan)

affectedEdit

itti fakkeessuuf waan hojjetame, garaa irraa kan hin maddine

affectionEdit

jaalala, kabajaa

affectionateEdit

jaallatamtuu, jaallatamau

affidavitEdit

sagalee kakaa (kan barreeffamaan mana murtiif dhihaate)

affiliateEdit

nama/dhaabbata tokko dhaabbata beekamaa kan biraa wajin wal quunnamsiisuu

affinityEdit

1. hariiroo yookiin waliti dhufeenya jabaa 2. wal fakkeenya mirkaneessuu

affirmEdit

mirkaneessuu

affirmationEdit

mirkaneessuu

affirmativeEdit

tole haa ta'u jedhanii waliigaluu (n) jecha waliigaltee agarsiisu (eeyyee tole)

affixEdit

maxxansuu (keenyan manaa irratti)

affixesEdit

fufata

afflictEdit

gidiraa arguu, dhiphachuu

afflictionEdit

gidiraa, cinqi, rakkina, dhukkuba jabaa

affluenceEdit

duroommi, sooroma, badhaadhummaa

affluentEdit

sooressa, badhaadhaa

affordEdit

danda'uu (maallaqa, yeroo fi waantoota fafakkaatan aarsaa gochuuf yookiin baasuuf)

afforestEdit

bosona uwwisuu

affrayEdit

jeequmsa, goolii, lola

affrontEdit

jecha/ haasaa nama mufachiisu, arrabsoo

afieldEdit

bakka barame iraa fagaachuu

afireEdit

gubachuutti waan jiru

aflameEdit

1. kan boba'u 2. baay'ee qaana'uu yookiin dharraa ol'aanaa agarsiisuu

afloatEdit

1. kan bololi'u (bishaan irra) 2. galaana irra, doonii irra 3. rakkina/cinqii keessaa ba'uu

afootEdit

waan ta'uutti jiru

aforesaidEdit

waan dursee jedhame

afraidEdit

sodaadhaan kan guutame

afreshEdit

keessa deebi'uu, akka haaraatti jalqubuu

AfroEdit

goofaree, Afrikaa wajjin hidhata waan qabu

aftEdit

dudduuba doonii

afterEdit

booda, booddee, duuba, gulana, maayessa

afterbirthEdit

daatii, obbaatii

aftermathEdit

taatee gadhee /hamaa

afternoonEdit

waaree booda

afterwardsEdit

eger, booddee

agEdit

againEdit

ammas, lamuu, irra deebi, lammata, ammallee

AgainstEdit

farra

agapeEdit

afaan banuu (dinqisiifannaa ofii ibsuuf yookii amuummachuuf)

agaricEdit

harraqoo, uukkoo, horroqoo, shashara. commee, abbaa-maarqoo, dhuufuu jaarsaa

ageEdit

umurii, ganna, waggaa

agedEdit

otontoraa, otontortuu, dulloomaa, dulloomtuu

agelessEdit

kan barabaraa. waan hin dulloomne

agencyEdit

1. dhaabbata daldalaa tajaajila murtaa'e kennu 2. waajjira mootunmaa tajaajila murtaa'e kennu

agendaEdit

ajandaa

agentEdit

abbaana, wakiila

agglomerateEdit

walitti qabuu, waitti sassaabuu

agglomerationEdit

bakka tokkotti kuusamuu, baay'achuu

agglutinateEdit

walitti qabsiisuu

aggrandizeEdit

guddisuu, dabalu

aggravateEdit

abaasuu

aggregateEdit

dimshaasha, edaasa/ herrega waliigalaa

aggressionEdit

miira diinummaa, jibba

aggressiveEdit

kan dubbii yookiin lola jaalatu

aggressorEdit

weerartuu, biyya yookiin nama dursee lola yookiin dubbii jalqabu

aggrievedEdit

kan gadde, midhamaa

aghastEdit

sodaa fi naasuudhaan guutamuu

agileEdit

Si'aawaa, si'ooftuu

agilityEdit

si'aayina

agitateEdit

1. kakaasuu, dadammaqsuu (deggersa/mormii) 2. bulbuluu, sochoosuu (waan dhangala'aa)

agitationEdit

1. dadammaqsa 2. cinqii, yaaddoo yookiin gammachuu

agitatorEdit

kakaastuu, dadammaqsituu, namooti duula yookiin hiriira irratti akka qooda fudhatan kakaasuu

aglowEdit

kan ifu, sirritti kan ho'u

agnosticEdit

waa'ee wantoota qabatamaan mul'atani malee waa'ee Waaqayyoo waan tokkollee beekuun hin danda'amu nama jedhu

agoEdit

.... dura, ...darbeera

agogEdit

dharra'aa, fedhii ol'aanaa kan qabu

agonyEdit

dhiphina, gidiraa, gadadoo, hiraara, dararaa, badada

agrarianEdit

Waan qonnaa wajjin walitti dhufeenya qabu

agreeEdit

waliigaluu, wal ta'uu

agreeableEdit

itti waliigaluun waan danda'amu, gammachiisaa

agreementEdit

waligaltee, dilaala, walta'iinsa

agricultureEdit

qonnaa, qotiisa

agroundEdit

lafa bishaanii galaana jala jiru tuquu/bira ga'uu

ahEdit

aheadEdit

gara fulduraatti

aiEdit

aidEdit

gargaarsa, deggersa, hirpha (v) gargaaruu, deggeruu

aideEdit

gargaaraa, gargaartuu

ailEdit

dhukkubsachuu

ailmentEdit

dhukkuba, dhibee

aimEdit

kaayyoo, galii, akeeka (v) giyyaafachuu, akeekuu

airEdit

qilleensa

air forceEdit

humna qilleensaa

air pumpEdit

buufaa

airborneEdit

qilleensa keessa kan deemu

aircraftEdit

xiyyaaraa fi wantoota fafakkaatan kan qilleensa keessa barrisan

airfieldEdit

qubata xiyyaaraa (keessaayyuu kan waraanaa)

airlineEdit

daandii qilleensaa

airmailEdit

xalayaa xiyyaaraan ergamu

airmanEdit

miseensa humna qilleensaa

airplaneEdit

xiyyaara, baaburbaallee

airportEdit

dirree xiyyaaraa

airstripEdit

daandii qalloo xiyyaarri irra fiigee qubatu yookiin kan irraa ka'u

airtightEdit

kan qilleensa hin galchine

airyEdit

qilleensawaa

aisleEdit

barcuma tarree naqamee jiru gidduu karaa ittiin darban

ajEdit

ajarEdit

balbala xinnoo saaqamee jiru

akEdit

akimboEdit

harka mudhii gara gadiirra kaa'uu

akinEdit

wal fakkaataa

alEdit

alacrityEdit

fedhii guddaa, hawwii ol'aanaa

alarmEdit

1. naasuu, Sodaa 2. sagalee balaan yookiin rakkoon wayii kan jiru ta'uusaa himu 3. meeshaa rakkoon kan jiru ta'uusaa beekee iyyu (v) akeekkachiisa kennuu, sodaachisuu, rifachiisuu

alarmingEdit

rifachiisaa, rifachiistuu, birrachiisaa, birrachiistuu, qaxaxii, naasisaa

albatrossEdit

gosa simbirroo galaanaa

albeitEdit

ta'ullee, ta'us

albinoEdit

nama yookiin bineelda bifa isaa isa uumamaa malee dhalate (kees. kan gogaan fi rifeensi addaatu)

albumEdit

albamii

alcoholEdit

alkoolii

alcoholicEdit

waan alkooli qabu

alcoveEdit

kutaa xinnoo kan mana keessaa

aleEdit

gosa farsoo

alertEdit

si'aawaa (n) akeekkachiisa, hubachiisa

algaeEdit

waabara, saaphuyyee

algebraEdit

aljeebraa (gosa barnoota herregaa)

aliasEdit

maqaa dharaa

alibiEdit

yeroo yakki hojjetame namni tokko bakka yakki itti hojjetame sana kan hin turre ta'uu isaa ragaa mirkaneessu

alienEdit

1. amba, orma, alagaa 2. kan duraan beekamu irraa waan adda ta'e

alienateEdit

ofirraa fageessuu, irraa baqachuu

alightEdit

1. bu'uu (makiinaa, fardaa fi kkf irraa) 2. muka irra qubachuu (allaattii fi kk fakkaatan) 3. gubuchuu

alignEdit

waan tokko wal qixxeessanii tarree naquu

alikeEdit

wal fakkaataa

alimentaryEdit

kan nyaataa, bullaa'uu nyaataa

alimonyEdit

dhirsiif niitiin wayita wal hiikan, maallaqa inni tokko isa kaaniif kaffalu

aliveEdit

jiraataa, kan lubbuun jiru, kan hin duune

allEdit

cufa, hunda, mara, jiblaa

AllahEdit

Allaah (Waaqayyo)

allayEdit

qabbaneessuu, tasgabbeessuu (sodaa, shakkii)

allegationEdit

himannaa (kan ragaan irratti hin dhihaatiin)

allegeEdit

utuu ragaan hin jiraatiin waa tokko akka dhugaatti dhiheeffatanii falmachuu

allegianceEdit

amanamummaa, deggeraa ta'uu

allegoryEdit

fakkoommii

alleluiaEdit

galati Wauqayyoof

allergyEdit

adanyoo

alleviateEdit

gad hir'isuu, gidiraa laaffisuu/salphisuu

alleyEdit

daandii dhiphoo

allianceEdit

bu'aa gamtaatiif jecha tokkummaa yookiin waldaa biyyoota garaagaraa gidduutti uumamu

alliedEdit

kan waliigale, kan walta'e

alligatorEdit

koromtoo

allocateEdit

qooduu, hiruu, kennuu

allotEdit

kennuu, qooduu (waan qaban irraa)

allotmentEdit

1. lafa uummataa kan abaaboo fi wantoota fakkaatan iratti misoomsuuf kiraayii fudhatame 2. qoodamee waan kenname

allowEdit

hayyamuu, eeyyamuu

allowanceEdit

durgoo. olmaayaa

alloyEdit

albuuda wal makaa (keessattuu sibila)

alludeEdit

eeruu, tuquu

allureEdit

hawwachuu, ofitti harkisuu

alluringEdit

hawwataa

allusionEdit

eeruu, baanuu

alluvialEdit

cirracha yookiin biyyoo lagii fi lolaan bakka tokko tuule

alluvial soilEdit

tinfaa

allyEdit

tumsaa, tumsituu, jaallee

almanacEdit

kitaaba Waan waggaa tokko keessatti raaw'atamuu malu tokko tokkoon ibsu kan akka dhaha guyyaattis tajaajilu

almightyEdit

hunda kan danda'u, baay'ee guddaa, humna qabeessa

almondEdit

gosa mukaa kookii fakkaatu

almsEdit

raamata, kennaa, buusii

aloftEdit

qilleensa keessa, ol

aloneEdit

kophaa, duwwaa

alongEdit

cinaa, bira, wajjin

alongsideEdit

cinaa, maddii, wajjin

aloofEdit

nama namatti hin siqne

aloudEdit

sagalee ol fuudhanii dubbachuu, sagalee guddaadhaan

alphaEdit

qubee Giriikii isa jalqabaa

alphabetEdit

arfii, qubee

alphabeticalEdit

toora qubeetiin

alreadyEdit

dursee, ammaan dura, armaan dura

alsoEdit

itti dabalee, akkasumas

altarEdit

siidaarsaa, dakkii

alterEdit

geeddaruu, jijiiruu

alterationEdit

geeddarumsa, jijiirama

altercateEdit

wal qoccolu, wal loluu

altercationEdit

qoccolloo, walitti falmuu (sagalee ol fuudhanii)

alternateEdit

1. waliin jijjiiruu dabaree dabareedhaan 2. wal geeddaruu/ ta'uu

alternating currentEdit

kaarentii gegeeddaramaa, guyyaa lama lamatti waan dhufu

alternativeEdit

1. filannoo (waan lama gidduudhaa) 2. kan biraa, adda

althoughEdit

ta'ulle, ta'us

altimeterEdit

xiyyaarri afooga galaanaatii olitti fageenya hammamii irratti akka argamu meeshaa himu

altitudeEdit

ol fageenya

altoEdit

sagalee qalloo (kees. kan dubartii)

altogetherEdit

guutuummaatti, guutuumaan guutuutti, hundumaa

altruismEdit

faayidaa fi gammachuu namoota kan biroo dursuu, ofittoo ta'uu dhabuu

altruismEdit

faayidaa fi gammachuu namoota kan biroo dursuu, ofittoo ta'uu dhabuu

aluminumEdit

aluminiyamii, saldaqaa

alumnusEdit

barataa mana barnootaa, kolleejii yookiin yunivarsiti tokkoo nama ture (dhiira)

alwaysEdit

yeroo hundumaa, hooggayyuu, yoomuu

amEdit

amalgamEdit

1. waan ilkaanitti guutamu 2. waan makaa meerkurii qabu

amalgamateEdit

walitti makuu, tokkoomsuu

amassEdit

walitti qabuu, walitti guuruu (baay'inaan)

amateurEdit

utuu kaffaltii hin argatiin nama ispoortii fi tiyaatira keessatti qooda fudhatu

amazeEdit

dinqamuu

amazementEdit

dinqamuu

amazingEdit

dinqisiisaa, ajaa'ibsiisaa

AmazonEdit

1. dubartii dheertuu (kan cimina qabdu) 2. dubartii loltuu (durdurii warra Giriikii keessatti)

ambassadorEdit

lamii, ambaasaaddara

amberEdit

waanta keelloo fakkaatu kan faaya garaagaraa hojechuuf nama gargaaru

ambidextrousEdit

nama harkasaa bitaas ta'e mirga qixxee itti fayyadamuu danda'u

ambiguityEdit

waan hiika tokko caalaa qabu kan karaa garaagaraatiin hikamuu danda'u, kan hiikisaa shakkisisaa ta'e

ambiguousEdit

waan hiiki isaa ifa hin taane Kan karaa garaagaraatin Hiikamuu danda'u

ambitionEdit

fedhii ol'aanaa, hawwii, niyyaa

ambitiousEdit

waan tokko argachuuf dharraa yookiin nama hawwii ol'aanaa qubu

ambitiousEdit

waan tokko argachuuf dharraa yookiin nama hawwii Ol'aanaa qabu

ambivalenceEdit

waan tokkoof ilaalcha gaariis gadhees qabaachuu

ambivalentEdit

waa'ee waan tokkoo miira gaariis ta'ee gadhee agarsiisuufi

ambleEdit

tirachuu, suuta deemuu

ambulanceEdit

Anbulaansi

ambushEdit

riphee (riphani eeguudhaan balaa geessisuu yaaluu) (v)riphuu

AmeliorateEdit

waan tokko fooyyessuu

ameliorationEdit

fooyyessuu, wayyeessuu

amenableEdit

nama yaada yookiin ajaja kennamuf hin mormine, fudhataa yaadaa

amendEdit

dogoggora sirreessuuf Waan tokkO xinnoo jijiiruu (Seeraa fi kkf)

amendmentEdit

Jijjiirama xinnoo (sanadii irratti..)

amendsEdit

beenyaa, bulii

amenityEdit

tajaajila bakka tokkotti kennamu kan jireenyi akka tolu godhu, waan nama gammachiisu

amiableEdit

gaimmacihiisaa, gammachiistuu

amicableEdit

utuu wal hin loliin yookiin utuU wal hin dhabiin mariidhaan kan ta'e

amidstEdit

gidduutti, walakkaatti

amissEdit

dogoggora

amityEdit

walitti dhufeenya gaarii namoota yookiin biyyoota gidduu jiru

ammunitionEdit

rasaasa, meeshaa waraanaa

amnesiaEdit

of wallaaluu, waa hubachuu dadhabuu (sababa balaatiin)

amnestyEdit

namoota biyya irratti yakka hojjetaniif seeraan dihiifama gochuu, Walaba gad dhiisuu

amniotic fluidEdit

oota, daata

amoebaEdit

ameebaa

amokEdit

Aarii irraa kan ka'e asiif achi bubbutamuu

amongEdit

Baay'ee keessaa, keessaa

amoralEdit

waan safuu irratti hin hundoofne

amorousEdit

jaalala qaban fuulleedhumatti argisiisuu (keessaayyuu kan fedhii saalquunnamti)

amorphousEdit

mololomii, boca dhabeessa

amortizeEdit

Idaa kaffalanii fixuu

amountEdit

1. bay'na, hammamta 2. herrega maallaqaa kan walii galaa, waan tokkoon qixxee ta'uu

amourEdit

Jaalala dhoksaa

AmpereEdit

ampiirii

amphibianEdit

bineensa kan bishaanis ta'e dachee gogaa irra jiraachuu danda'u

amphibiousEdit

Bineensa bishaanii fi dachee gogaa irra jiraachuu danda'u

amphitheaterEdit

jaarmaa/gamoo soraa/qinaaxxii maleessa kan tiyaatira keessatti agarsiisan

amphoraEdit

cuggee

ampleEdit

ga'aa yookiin kan barbaachisuu olitti

amplifierEdit

sagaleessaa

amplifyEdit

ol fuudhuu (sagalee)

amplitudeEdit

bal'ina, dheeriina

ampuleEdit

bilqaaxxii xinnoo kan dhangala'aa qoricha ittiin bulbulan baattu

amputateEdit

kutuu, muruu (miilla, harkaa)

amputatedEdit

citaa, muramaa (miilla, harka), saruxxee

amputatedEdit

dooluu, saruxxee

amuletEdit

kudhaama, hirsii

amuseEdit

gammachiisuu, kofalchiisuu

amusementEdit

gammachuu, kolfa, tapha

amusingEdit

kofalchiisaa, kofalchiistuu

anEdit

anEdit

tokko, tokkitti

anachronismEdit

waan yeroo wajjin hin deemne

anacondaEdit

gosa bofaa Ameeriikaa Kibbaatti argamu kan bineensoota caccabsee erga ajjeese booda nyaatu

anaemiaEdit

dhukkuba hir'ina dhiigaa

anaerobicEdit

kan oksijiinii hin barbaadne ykn oksijiinii kan hin qabne

anaesthesiaEdit

of wallaaluu (qorichaan adoodanii)

analEdit

kan munnee, kan hudduu

analogueEdit

waanta waan kan biraa wajjin wal fakkaatu

analogyEdit

wal fakkeenya

analysisEdit

xiinxallii

analyzeEdit

xiinxaluu, gamaaggamuu

anarchismEdit

tiiyoorii siyaasaa, mootummaa, fi seerri hin barbaachisan jedhu

anarchistEdit

ol'aantummaan seeraa akka mirkanaa'u nama hin barbaadne

anarchyEdit

seera-maleessummaa, jeequmsa

anathemaEdit

agana, ifannaa

anathematizeEdit

aganuu, ifachuu

anatomyEdit

1. saayinsii waa'ee caasaa qaama namaa yookiin kan neefkaa qu'atu 2. dhaaqamaa, caasaa qaama namaa yookiin kan bineeldaa 3. xiinxalli yookiin gorannoo waan tokkoo

ancestorEdit

abuduroo, abuturoo

anchilles tendonEdit

koronyoo, qoronyoo

anchorEdit

gadiitoo

ancientEdit

kan bara durii

andEdit

.fi

anecdoteEdit

seenaa dinqisiisaa kan qabatamaan nama quunname akka durduriitti odeeffamu

anemiaEdit

hir'ina dhiigaa

anemometerEdit

aniimameetir

anesthesiaEdit

of wallaaluu (qorichaan adoodani)

anestheticEdit

banjoo (tibba wal'aanssaatti qoricha namni akka of hin beekne ittiin taassissan)

anesthetizeEdit

adoochuu (qorichaan)

anewEdit

ammas, akka haaraatti

AngelEdit

ergamaa, maleekaa

angerEdit

aarii

AngleEdit

kofa, cabsaa, roga

angleEdit

kofa-daangeessaa

anglerEdit

adamsituu qurxummii

anglingEdit

waan nyaataa fiixee kiyyootti diranii qurxummii ittiin qaban

Anglo-AmericanEdit

lammii Ameeriikaa sanyiin isaa Ingilizii ta'e

angoraEdit

gosa beeyladootaa dabbassaa dheeraa qabanii

angryEdit

kan aare

anguishEdit

Cinqi, gidiraa, gadda guddaa

angularEdit

1.qalloo, crgaramaa, ergaramtuu 2.mata-jabeessa, mata jabeettii, gogaa 3. han kofa qajeelaa gahu

animalEdit

neefkaa, bineelda, horii

animalismEdit

horummaa, neefkummaa

animateEdit

lubbuu itti horuu, dadammaqsuu, kakaasuu

animismEdit

uumamni hundi jechuun muki, dhagaan qilleensii fi kanneen fakkaatan cufti lubbuu qabu amantii jedhu

animosityEdit

jibba, lola

aniseEdit

insilaala, kamoona, kamunii

ankleEdit

kuburuu. kibirii

ankletEdit

albuu

annalsEdit

tarreeffama argannoolee haaraa yookiin hojiilee waggaa tokko keessatti raaw'ataman kan akka tartiiba isaaniitti naqaman

annexEdit

biyya kan biraa humnaan biyya kan ofitti dabaluu

annexeEdit

nanneen walitti aanan kan wal qahatanii jiran

annihilateEdit

1. barbadeessuu, dhabamsiisuu 2. injifachuu, mo'uu

annihilationEdit

dhabamsiisa, barbadeessa

anniversaryEdit

ayyaana yaadannoo kan waggaa

annotateEdit

ibsuu, hiikuu (katabbii)

announceEdit

labsuu, beeksisuu, hubachiisuu

announcementEdit

beeksisa, labsii

announcerEdit

beeksisaa, beeksistuu, labsituu, Iabsaa

annoyEdit

aarsuu, dallansiisuu

annoyanceEdit

aarii, dallansuu

annualEdit

kan waggaa

annuallyEdit

Waggaa Waggaan

annuityEdit

maallaqa waggaa waggaatti nama tokkoof kaffalamu (akka galiitti)

annulEdit

seera haquu

annularEdit

waan qubeelaa fakkaatu

AnnunciationEdit

misiraachoo

anointEdit

muuduu, dibuu (aangoof)

anomalousEdit

waan beekamaa/waan barame irraa adda kan ta'e

anomalyEdit

waan seeraa fi barmaatarraa beekamaa ta'een ala ta'uu

anonymityEdit

maqaa dhoksuu

anonymousEdit

kan maqaan hin beekamne yookiin kan maqaan ifatti hin ibsamne

anotherEdit

Kan biraa, abbii, ka dhibii

answerEdit

deebii

antEdit

jaamaa, mixii, gonjaree

antagonismEdit

amajaajummaa

AntagonistEdit

nama waa mormu, faallaa kan deemu

anteaterEdit

olokee (gosa bineensaa arraba dheeraa qabu kan goondaa yookin mixii nyaatu)

antecedentEdit

dursee kan dhufu

antecedentsEdit

abuduroo, abboota durii

antechamberEdit

kutaa xinnoo kan gara kutaa guddaatti dabursu

antelopeEdit

arroolee

antennaEdit

anteenaa, gaanfollee

anteriorEdit

fuullee kan jiru, fulduraa kan mul' 'atu

anthemEdit

faaruu (kan gamtaadhaan faarfatamu)

antherEdit

antarii, subba sanyii kormaa

anthillEdit

koobii rimmaa

anthologyEdit

walaloo yookiin katabbiillee garaagaraa nama tokkoon barreeffaman kan bakka tokkichatti walitti qabaman

anthraxEdit

golloobaa, cirmalee

anthropologyEdit

ximmada

antiEdit

farra

anti-aircraftEdit

farra-xiyyaaraa

antibioticEdit

antiibaayootikii, qoricha baakteeriyaa ajjeesu

antibodyEdit

antiibodii, farra qaama alagaa

anticEdit

sochii nama kofalchiisuuf godhamu

anticipateEdit

1. ni ta'a jedhanii waa eeguu 2. utuu nami kan biraan hin hojjetiin waan tokko dursanii hojjechuu 3. fulduratti waan ta'u tokko gammachuudhaan eeguu

anticlimaxEdit

waan nama aarsu

anticsEdit

nama kolfisiisuuf yookiin gammachiisuuf sochii godhamu

antidoteEdit

farra-summii

anti healthEdit

farra-fayyaa

anti meridianEdit

waree dura

antimony dustEdit

kuula

antipathyEdit

jibba guddaa

antipeopleEdit

farra-uummataa

antipersonnelEdit

meeshaa waraanaa nama ajeesuuf yookiin miidhuuf tolfaman

antiquaryEdit

nama waa'ee meeshaalee dulloomanii qoratu fi meeshaalee kanniinis walitti qabee gurguru

antiquatedEdit

otontoraa, dulloomaa, nama ilaalcha barri itti darbe faarsu

antiqueEdit

meeshaa dulloomaa garuu immoo kan gatii guddaa qabu

antiquityEdit

1. bara durii 2. meeshaa kan bara duri, hambaa

antisepticEdit

antiiseptiksii, keemikaalii madaan baakteeriiyaadhaan akka hin faalamne eegu

antisocialEdit

farra hawaasaa

antithesisEdit

faallaa waan tokkoo

antitoxinEdit

farra summii

antlerEdit

gaafa kuruphee yookiin kan warseessaa

ant weedEdit

maxxannee

anusEdit

futee, munnee, bondee, fudee

anvilEdit

sibiila warri tumtuun sibiila irra kaa'ani tuman

anxietyEdit

yaaddoo, cinqii, badada

anxiousEdit

dhiphataa, dhiphattuu, cinqamaa, cinqamtuu, yaaddooftuu

anyEdit

kamiyyuu, eenyuyyuu, tokkollee

any bodyEdit

eenyuyyuu, nami kamiyyuu, abbaa fedhe

anyhowEdit

itti dabalee, sana ta'e kana, ta'us

anymoreEdit

eenyuyyuu, namni Kamiyyuu

anyoneEdit

si'achi

anythingEdit

waan halle, Waan cufa, waan tokkollee

anywayEdit

haala kamiiniyyuu, karuma ta'en

anywhereEdit

bukkayyuu, eessattu

aoEdit

aortaEdit

ortaa, aawortaa, ujummoo guddaa dhiiga raabsu (hidda dhiigaa isa furdaa kallattii onne isa bitaa irrraa dhufu)

apEdit

apaceEdit

ariitiidhaan, sardamsuudhaan

apartEdit

1. addan fagaachuu 2. addaan ba'uu, kopha kophaa, addaan kukkutuu

apartheidEdit

sirna siyaasaa Afriikaa Kibbaa keessa ture kan lammiilee biyyattii akka Sanyiisaaniitti addaan qoodee miidhaa geessiisaa ture

apartmentEdit

appaartaamaa

apatheticEdit

nama waan okko akka dhimma isaatti hin ilaalle, kan fedhii hin qabme

apathyEdit

waan tokkotti fedhii dhabuu

apeEdit

bineeyyii sanyii jaldeessaa ta'anii garuu immoo kanneen eegee hin qabne

AperientEdit

qoricha garaa namaa kaasu

aperitifEdit

dhugaatii soorata dura dhugamu

apertureEdit

1. uraa, qaawwa xinnoo 2. karaa ifti kaameeraa keessa seenu

apexEdit

fiixee, bantii

aphorismEdit

Mammaaksa

aphrodisiacEdit

qoricha fedhii saalquunnamtii ainta kakaasu

apiaryEdit

bakka gaagurrii kanniisotaaf kaa'amu

apieceEdit

tokkoon tokkoon

aplombEdit

Ofitti amanuu

apologeticEdit

Balleessaa isaatti gaabbee kan dhiifama gaafatu

apologizeEdit

dhiifama gaafachuu

apologyEdit

dhiifama

apoplexyEdit

yaaduu akkasumas socho'uuf humna dhabuu (miidhaa hidda dliigaa sammuu keessa jiru irraa gaheen)

apostateEdit

Nama amantii isaa gane

apostleEdit

duuka buutuu, ergamaa, noolee

apostropheEdit

mallattoo hudhaa (')

apostrophicEdit

mallattoo hudhaa (')

apotheosisEdit

1. nama qulqulluu ta'uu, ayyaantuu 2. jireenya biyya lafaa dhiisuu 3. ulfina kennuu

appallEdit

naasisuu. rifachiisuu

appallingEdit

naasisaa, jibbisiisaa, baay'ee gadhee

apparatusEdit

1. meeshaa laabraatoorii keessatti waa ittiin hojjetan 2. caasaa dhaabbataa

apparelEdit

uffata, wayyaa, huccuu

apparentEdit

1. ifatti kan mul'atu, ifaa, beekamaa. kan hin shakkisiifne 2. waan dhugaa fakkaatu garuu immoo dhugaa kan hin taane

apparitionEdit

ekeraa

appealEdit

1. gaafachuu (gaaffii hatattamaa) 2. nama hawwachuu (bareedinaan) (n) iyyata, wagii, maganata

appealantEdit

iyyataa, iyyattuu

appearEdit

1. mul'achuu, ga'uu 2. suuta ifa ba'uu 3. maxxanfamuu (kitaabaa fi kk fakkaatan) 4. dhihaachuu (mana murtii fi bakka fafakkaatanitti)

appearanceEdit

bifa

appeaseEdit

gammachiisuu, wan isaan barbaadan kennuudhaan namooti akka qabbanaa'an gochuu

appendEdit

itti dabaluu (katabbii irratti) yookiin miiltoo itti qabsiisuu

appendageEdit

waan waan tokkotti qabatee yookiin fufee jiru

appendicitisEdit

dhukkuba garaa bu'aa

appendixEdit

1. odeeffannoo dabalataa fuula dhumaa kan kitaabaa irratti kennamu, miiltoo 2. ciincha (tirfanjatii)

appertainEdit

walitti dhufeenya kan qabu, ta'uu kan qabu

appetizerEdit

waanta fedhiin nyaataa akka dabalu godhu (dhugaatii fi kkf)

appetiteEdit

fedhii nyaata nyaachuu

applaudEdit

angaasuu, dhawwaaquu

applauseEdit

angaasuu, harka dha'uu, dhawwaaquu (n) angaasa, harka rukuttaa, dhawwaaqqii

appleEdit

poomii (gosa fuduraa)

applianceEdit

meeshaa, mi'a, qodaa

applicableEdit

wajjin kan deemu yookiin hojiirra ooluu kan danda'u

applicantEdit

iyyataa, iyyattuu

applicationEdit

iyyata, hojii irra oolchuu, hojmaatessuu

applyEdit

1. gaafachuu 2. hojii irra oolchuu

appointEdit

shuumuu, muuduu

appointeeEdit

shuumii

appointmentEdit

beellama (v)muudama, shuumata

apportionEdit

qooduu, hiruu, ramaduu

appositeEdit

wal fudhataa, kan wal faana deemu

appraiseEdit

xiinxaluu, qu'achuu (sadarkaa, gatii, faayidaa waan tokkoo)

appreciableEdit

1. waan mul'atu yookiin waan tilmaamamuu danda'u 2. waan gatiin dabaluu danda'u

appreciateEdit

leellisuu, dinqisiifachuu

appreciationEdit

1. dinqisifannaa, raajeffannaa 2. dabalata gatii

apprehendEdit

1. qabuu, to'achuu 2. hubachuu

apprehensionEdit

1. sodaa, cinqii (waan fulduratti ta'u yaadanii) 2. qabuu, to'annaa jala galchuu

apprenticeEdit

barataa leenjii ogummaa fudhatu (yeroo gabaabaadhaaf)

appriseEdit

beeksisuu

approachEdit

itti dhihaachuu (n) akkaataa waan tokko itti raaw'atan

approbationEdit

waliigaltee, walta'iinsa, tole jechuu

appropriateEdit

mijaa'aa, tolaa, sirrii (v) seeraan dhaaluu, humnaan fudhachuu

approveEdit

raggaasisuu, haa ta'u jedhanii fudhachuu/waliigaluu

approximateEdit

kan tilmaamaa

approximationEdit

tilmaama

appurtenanceEdit

qabeenyaa dhuunfaa (xixinnoo)

AprilEdit

Ebla

apronEdit

marxoo

aproposEdit

ilaalchisee, waa'ee wajjin kan deemu

aptEdit

mijaa'aa, tolaa, sirrii, aanja'aa

aptitudeEdit

dandeetti waa hojjechuu kan nami uumamaan qabu

aqEdit

aqualungEdit

meeshaa warri daaktuun afuura ittiin baafatan

aquariumEdit

bidiruu yookiin meeshaa kan qurxummii keessa kaa'an

aquaticEdit

bishaan bira (naanniggaa) yookiin bishaan keessa kan jiraatu (bineensa, biqiltuu fi kkf)

aqueductEdit

bo'oo bishaanni keessa yaa'u

aqueousEdit

waan akka bishaanii

aquilineEdit

jallaa, gooboo (funyaaniif)

arEdit

ArabicEdit

afaan Arabaa

arableEdit

qonnaaf kan tolu

arbiterEdit

waan tokko hojjechuuf yookiin raaw'achiisuuf nama namoota kan biroo caalaatti fudhatama qabu

arbitraryEdit

1. sababa kan hin qabne waan yaaduma mataa ofii kophaa irratti hundaa'e, kan baay'ee itti hin yaadamne 2. kan aangoon isaa daangaa hin qabne (abbaa irree)

arbitrateEdit

araarsuu, atoomsuu, jaarsummaa taa'uu

arbitrationEdit

jaarsummaa, atoomsa

arbitratorEdit

araarsaa, atoomsaa, jaarsa

arbourEdit

gaaddisa (muka jala)

areEdit

gomboo, golboo

arcadeEdit

soraa suuqii fi suuqii gidduutti argamu kan nami jala daddarbu

arcaneEdit

iccitii

archEdit

waagimboo, xiyya

archaeologyEdit

qu'annoo seenaa kan durii (hambaalee biyyoo keessa awwaalamanii jiran qotanii baasuudhaan)

archaicEdit

kan bara durii, kan dulloome

archangelEdit

ergamaa ergamoota irra caalu

archbishopEdit

duree phaaphaasii

arch-enemyEdit

diina (kan garmalee jibbanii fi sodaatan)

archerEdit

nama xiyyaadhaan sirriitti waa waraanuu danda'u

archeryEdit

ispoortii xiyyaa darbachuu

archetypeEdit

isa jalqabaa, isa duraa, angaficha

archipelagoEdit

cittuu lafaa yookiin oddoola bakka tokkotti baay'atanii jiran

architectEdit

ogeessa dizzaayinii /saxaxa gamoo qopheessu

architectureEdit

ogummaa dizzaayinii jaarmaalee, arkiteckcharii

archivesEdit

1. sanadoota mootummaa, dhaabbattootaa fi matayyootaa (kan seenaa fi gochaalee garaagaraa bakka tokkotti walitti qabaman) 2. golaaduu, golambaa

ardentEdit

waa'ee waan tokkoo baay'isee kan itti yaadu, waan tokkoof miira jabaa kan qabu

ardourEdit

fedhii o'aa, jaalala ol'aanaa

arduousEdit

rakkisaa, rakkistuu

areaEdit

bakka, iddoo, naannoo, bal'ina

arenaEdit

dirree bal'aa kan ispoortiifi kk fakkaatanii

argueEdit

o

argumentEdit

falmii, falammii

aridEdit

gammoojii, bakka rooba baay'ee hin arganne

ariseEdit

ka'uu, dammaquu

aristocracyEdit

namoota gita ol'aanaa

arithmeticEdit

artimeetikii, herrega

arkEdit

I. doonii Noh 2. taabota

armEdit

irree

armadaEdit

doonii waraanaa baay'inaan wal faana yaa'an

armadilloEdit

gosa bineenti qocaa fakkaattu (Ameeriikaa giddu galeessaatti kan argamtu)

ArmageddonEdit

waraana isa dhumaa (kan biyya lafaa gara badiisaatti oofu)

armamentEdit

hidhannoo, meeshaa waraanaa

armchairEdit

barcuma hirkoo (waan harka irra kaa'atan kan qabu)

armisticeEdit

yeroof waraana dhaabuuf waliigaluu

armorEdit

1. sibiila yeroo waraanaatti akka wayyaatti uffatamu 2. sibiila qaama taankiif makiinaa irrattiuwwisamu (akka rasaasaan hin uramne)

armourEdit

1. sibiila yeroo waraanaatti akka wayyaatti uffatmu 2. sibiila qaama taankiif makinaa irratti uwwisqmu (akka rasaasaan hin uramne)

armouryEdit

mana guddaa bakka meeshaan waraanaa itti kuusamu

armpitEdit

ukoo, bobaa

armsEdit

meeshaa waraanaa

armyEdit

raayyaa, ijaaba

aromaEdit

urgaa gaarii

aromaticEdit

foolii gaarii waan qabu

aroundEdit

naannoo

arouseEdit

1. dammaqsuu 2. kakaasuu

arrackEdit

araqee

arraignEdit

nama tokko mana murtiitti dhiheessuu

arrangeEdit

1. sireessuu, sirriitti naquu 2. qopheessuu

arrantEdit

baay'ee gadhee

arrayEdit

1. nama yookin meeshaalee hiriiraan yookiin tooraan bareechanii naquu 2. uffachuu

arrearsEdit

idaa yookiin maallaqa hin kaffalamne

arrestEdit

qabuu, to'annaa jala galchuu

arrivalEdit

bakka tokko ga'uu, gahiisa

arriveEdit

ga'uu

arroganceEdit

oftulummaa, ofjaja, quufa

arrogantEdit

farangagsaa, oftuulaa, oftuultuu, ofjajaa, ofjajjuu, quufaa

arrowEdit

xiyya, xiyyee, lawwee

ArseEdit

hudduu, fagaara

arsenalEdit

1. meeshaa waraana 2. bakka meeshaan waraanaa itti tolfamu yookiin kuusamu

arsenicEdit

summii cimaa

arsonEdit

mana namaa gubuu

artEdit

artii, ogummaa

arterialEdit

kan hidda dhiigaa

arteryEdit

dhiiga raabsituu, go'aa

artfulEdit

abshaala, gamna, mala beektuu

artfullyEdit

malaan, tooftaadhaan, ogummaadhaan

arthritisEdit

dhukkuba buusaa lafee

articleEdit

1. mi'a, meeshaa 2. barreeftama dhimma tokko irratti xiyyeeffatu (kan gaazexaafi kkf) 3. keewwata (kan seeraa)

articulateEdit

1. jechaan yaada ofii ibsuu 2. jechoota sirriitti sagaleessuu/afaanessuu (adj) nama yaada isaa sirritti ibsuu danda'u, nama haasaa beeku

artifactEdit

meeshaalee harka namaatiin hojjetaman kan safuu seenaa qaban

artificialEdit

namtolchee

artilleryEdit

meeshaalee waraanaa gurguddoolii

artisanEdit

ogeessa hojii harkaa

artistEdit

1. ogeessa fakkii kaasu, dhagaa soofee suuraa garaagaraa tolchuu fi kkf 2. waa tolchutti nama ogummaa ol'aanaa qabu

artisteEdit

ogeessa muuziiqaa, tiyaatiraa, daalalaa fi kk fakkaatanii

artisticEdit

1. artii wajiin walitti dhufeenya waan qabu 2. ogummaadhaan waan hojjetame

artistryEdit

dandeettii hojiilee artii hojjechuu (waan akka muuziiqaa, fakkii kaasuu fi kkf)

artlessEdit

1. salphaa, kan uumamaa, qulqulluu 2. ogummaan keessatti kan hin mul'anne

artyEdit

artistii fakkaatanii mul'achuuf yaaluu (utuu hin ta'iin)

asEdit

asEdit

akka

AscarisEdit

maagaa

ascendEdit

ol ba'uu

ascendancyEdit

ol'aantummaa, humna

ascendantEdit

yeroodhaa yerootti nama aangoonisaa dabalaa adeemu

ascensionEdit

ol ba'uu

ascentEdit

ol ba'uu (tulluufi kkf) (n) giraabaa, irraan-olee, randa, toronjii

ascertainEdit

mirkaneessuu

asceticEdit

gariibaa, gaaltama, xo'aashii

ascribeEdit

waanti tokko kan nama biraa ta'uusaa ibsuu

asepticEdit

qulqullu (kan hin faalamne)

ashEdit

1. daaraa 2. gosa mukaa

ashamedEdit

qaana'aa

ashenEdit

daalachaa'aa, daalachooftu

ashoreEdit

buufata galaanaa irratti

ashtrayEdit

qeremoo (nyaara gidduu, bakka nyaara guurrii)

ashyEdit

daaroftuu, daara'aa

AsianEdit

nama Isiiyaa, eeshiyicha

asideEdit

cinaatti, gama tokkotti

asinineEdit

talboojja'aa, jibbisiisaa, talboojjoftuu, jibbisiistuu

askEdit

gaafachuu

askanceEdit

nama tokko shakkiin ilaaluu

askewEdit

jallaa

asleepEdit

kan rafe, kan ciise

aspEdit

bofa xinnoo summii hamaa qabu Afriikaa Kaabaatti argamu

asparagusEdit

gosa biqiltuu affeelamee nyaatamu

aspectEdit

kallattii, roga

asperityEdit

1. rakkisaa (amalaaf) 2. jabaa (qillensaaf)

aspersionEdit

qeeqa yookin arrabsoo kabajaa nama tokkoo miidhuu danda'u

asphaltEdit

asfaaltii

asphyxiaEdit

oksijinii dhabuun ukkaamamuu

aspirantEdit

nama waan tokkoof hawwii ykn fedhii qabu

aspirationEdit

hawwiin ykn nadha ol'aanaa waan tokko gochuu fi yookiin argachuuf guddaa kan hawwu

aspireEdit

aspiirinii (qoricha dhibee dandamachiiftu)

aspirinEdit

harree (adj) jufunfula, raatuu

assailEdit

dublbii barbaacha nama tultuquu, rukutuu, dha'uu

assailantEdit

luulleessaa, rukuttuu

assassinEdit

maallaqi kennameefii nama nama ajeesu, lubba baasaa(bitamee)

assassinateEdit

ajjeesuu (aangawaa yookiin nama beekamaa)

assassinationEdit

ajjeechaa

assaultEdit

luulleessa, miidhaa

assayEdit

qulqullina albuudoota sibiilaa tooftaa garaagaraatiin qorachuu

assemblageEdit

namoota yookiin wantoota kan biroo bakka tokkotti walitti qabuu

assembleEdit

1. walitti dacha'uu, walga'uu, walitti qabamuu, mogguu 2. meeshaa wa'ii walitti hidhuu, walitti qabsiisuu, suphuu, warshaaluu

assemblyEdit

yaa'ii, gumii

assentEdit

waliigaltee

assertEdit

1. ejjennoo jabeeffatanii akka namooti waa hubatan gochuu 2. waan tokko dhugaa ta'uusaa dubbachuu

assertionEdit

mirkannoo

assessEdit

tilmaamuu, qorachuu, xiinxaluu, gamaaggamuu

assessorEdit

gamaaggamtuu

assetEdit

1.qabeenyaa gatii qabu 2. nama barbaachisaa

assiduousEdit

jabaa, nama hojii jaallatu

assignEdit

1. hoji yookiin dirqama wayii namatti kennuu 2. ramaduu 3. dabarsanii kennuu (qabeenyaa fi kkf gama seeraatiin)

assignationEdit

beellama (kan namoota dhoksaadhaan wal jaallatanii)

assignmentEdit

1. hojii (kan hojjetamuu qabu) 2. muudama

assimilateEdit

wal fudhachiisuu, waliin tokkoomsuu

assistEdit

gargaaruu, deggeruu

assistanceEdit

deggersa, gargaarsa

assistantEdit

gargaaraa, gargaartuu, deggeraa, deggertuu, uktuu, makkala

associateEdit

michuu, shariika (v)tumsuu

associationEdit

waldaa

assortedEdit

gosa garaagaraa, wal makaa

assuageEdit

qabbaneessuu, tasgabbeessuu

assumeEdit

waan tokko akka dhugaatti fudhachuu, tilmaamuu, yaaduu

assumptionEdit

waanti tokko ni ta'a jedhanii fudhachuu, yaaduu

assuranceEdit

1. dandeettii fi humna ofitti sirriitti amanuu 2. waabdi, abdii

assureEdit

mirkaneessuu

asteriskEdit

mallattoo urjii fakkaatu (*) kan wayita waa barreessan mataa jechaa irra kaa'an

asternEdit

qaama duubaa (kan doonii)

asteroidEdit

pilaaneetota xixinnoo aduutti naanna'an

asthmaEdit

xiichaa, asmaa

astonishEdit

dinqisiisuu

astonishingEdit

dinqisiisaa, aja'ibsiisaa

astonishmentEdit

waan hin yaadne, ajaa'ibsiifannaa, dinqisiifannaa, raajeffannaa

astoundEdit

dinqamuu, ajaa'ibsiifachuu

astoundinglyEdit

dinqisiisaa, ajaa'ibiisaa

astrayEdit

karaa sirrii irraa kan maqe

astrideEdit

bargaanfatanii taa'uu yookiin deemuu

astrologerEdit

urjii dhooftuu

astrologyEdit

dhaha urjii

astronautEdit

ooftuu rookectii, ruudessaa

astronomerEdit

ogeessa waa' ee aduu, ji'aa, urjiifi pilaaneetii qu'atu, ruudessa

astronomicalEdit

1. kan astiroonoomii, ruuda 2. baay'ee guddaa, jaafoo, ruudaa

astronomyEdit

qu'annoo saayinsii kan aduu, ji'aa, urjii, pilaaneetootaa fi kk fakkaatanii

astuteEdit

abshaala, haxxee, gamna

asunderEdit

addaan ba'uu

asylumEdit

1. sababa siyaasaatiin namoota biyya isaanii gad dhiisanii godaananiif eegumsa mootummaatiin kennamuu 2. hospitaala namooti sammuun dhukkubsatu itti wal'aanaman

atEdit

atheismEdit

falaasama Waaqayyo hin jiru jedhu

atheistEdit

Waaqayyo kan hin jirre ta'uu isaatti kan amanu

athleteEdit

atileetii, nama ispoortii (kees. kan fiigichoo fi utaalchoo)

athleticsEdit

atiletiksii

atlasEdit

kitaaba kaartaa addunyaa qabu

atmosphereEdit

1. qilleensa naannoo lafaa 2. haala naanno (kan hojii)

atollEdit

oddola geengoo wiirtuu galaanaatti argamtu

atomEdit

atoomii

atomicEdit

atoomikii

atoneEdit

dogoggora duraan hojetame sirreessuu haala danda'amun Waa hojjechuu

atrociousEdit

1. suukanneessaa 2. baay'ee gadhee

atrocityEdit

hammeenya, hammina, gara jabina

atrophyEdit

gad oramuu, gad xinnauchuu

attachEdit

maxxansuu, qubsiisuu, itti uddeeluu

attacheEdit

attaachee (nama ambaasaaddarii wajjin ramadamu kan ittigaafatamummaa addaa qabu)

attachmentEdit

1. walitti qabachuu, walitti makxanuu 2. walitti dhiheenya 3. barreeffama miiltoo

attackEdit

luulleessa, miidhaa

attainEdit

1. waan yaadan argachuu, milkaa'uu 2. ga'uu

attemptEdit

yaaluu, carraaquu (n) yaali, carraaqqii

attendEdit

1. argamuu (bakka sagantaan tokko jirutti) 2. hordofuu 3. eeguu 4.gargaaruu

attendanceEdit

barnooti wayita kennamu bakka sanatti argamuu

attendantEdit

eegduu, eegaa

attentionEdit

fuulleeffannaa, xiyyeeffannaa

attentiveEdit

xiyyeeffannaan hordofuu, sirriitti ilaaluu

attenuateEdit

dadhabsiisuu, hir"isuu

attenuatedEdit

qallisuu

attestEdit

waanti tokko dhugaa ta'uu isaa ragaa kennuu

atticEdit

kutaa xinnoo (soraa yookiin diikkaa jala)

attireEdit

ulfata, wayyaa, huccuu

attitudeEdit

ilaalcha, yaada

attorneyEdit

abukaattoo, bakka bu'aa

attractEdit

hawwachuu, harkisuu

attractiveEdit

hawwataa, hawwattuu, bareedaa, bareedduu, miidhagaa, miidhugduu, qaxuulee

attractivenessEdit

hawwatummaa, bareedina, miidhagina

attributeEdit

kennuu (keennamufii kan qabu ta'uusaa amanuudhaan) (n) gochaa yookiin amala namni tokko ittiin beekamu

attritionEdit

suuta dadhabaa adeemuu

attuneEdit

akka waliigalan/wal ta'an gochuu

auEdit

auburnEdit

arrawaa

auctionEdit

araajii

auctioneerEdit

kan meeshaalee haraajiidhaan gurguru

audaciousEdit

1. jabaa, cimaa, uggaa, haala rakkisaa keessatti waa hojjechuuf murteeffachuu 2.kabajaa kennuu dhabuu

audacityEdit

sodaachuu dhabuu

audibleEdit

kan dhagaa'amu

audienceEdit

dhaggeeffataa, daaw'ataa

audioEdit

kan sagalee

audiovisualEdit

kan sagalee fi suuraa qabu (waan akka fiilmii fi kkf)

auditEdit

to'achuu, qorachuu

auditionEdit

namoota tiyaatira hojjetaniif qormaata kennuu

auditorEdit

odiitara

auditoriumEdit

galma (kan mana tiyaatiraa, fiilmiifi kk)

auditoryEdit

dhageettiifi sagalee wajjin walitti dhufeenya kan qabu

AugumentEdit

baay'ina waan tokkoo dabaluu

augurEdit

raajuu, raaguu, isa fulduratti ta'u maluf akka gaddiitti ilaalamuu

augustEdit

surraa-qabeessa, surraa-qabeettii

AugustEdit

Hagayya (waalta 'aa), Elbasufa

auntEdit

adaadaa, indootoo, haboo

auraEdit

afuura

auralEdit

dhageettifi gurraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu

auricleEdit

1. gogaa gurraa isa karaa alaatiin jiru 2. kutaa onnee isa gara olii, oorikilii

auroraEdit

waaqa barii yookiin kan ganama obboroo (dubartii, kan warra Roomaa durii)

auspicesEdit

deggersa, gargaarsa

auspiciousEdit

abdachiisaa, mijaa'aa, milkaa'uu akka danda'u kan hubachiisu

austereEdit

1.gammachuus ta'e qananii kan hin qabne 2. hagasmara faayaan kan itti hin baay'anne

authenticEdit

dhugaa kan ta'e, sirrii

authorEdit

barreessaa, barreessituu, kitabeessaa, kitabeessituu

authoritarianEdit

ajaji isaa sirriiş ta'u dogoggora keessa deeb'anii utuu hin gaafatiin waanta inni jedhe kophaa akka namooti hojjetan nama barbaadu (abbaa irree)

authoritativeEdit

1. aangoo irratti kan hundaa'e 2. amanamuu kan danda'u

authorityEdit

abbaa taayitaa, abbaa aangoo, aangoo, taayitaa, baallii

authorizeEdit

aangoo kennuu

autoEdit

otomaatikii, atomaatikii

autobiographyEdit

seenaa ofii kan mataa ofitiin barreeffame

autocracyEdit

mootummaa nama tokkoon hoogganamu (kan aangoon isaa daangaa hin qabne)

autocratEdit

abbaa-irree

autographEdit

barreeffama harkaa (kees. mallattoo)

autographyEdit

mallattoo yookiin barreeffama harkaa (kan nama beekamaa)

auto horn, autohornEdit

baloo, piinoo

automaticEdit

otomaatikii, kan ofumaan hojjetu

automobileEdit

otomoobilii

autonomousEdit

bilisummaa kan qabu, mataa isaa kan danda'e

autonomyEdit

bilişummaa/aangoo dhimma ofiirratti oofiin murteeffachuu

autopsyEdit

nami tokko sababa maaliitii akka du'e beekuuf qormaata wal'aansaa reeffa irratti adeemsifamu

autumnEdit

arfaasaa

auxiliaryEdit

utubduu, deggertuu, dabalata

avEdit

availEdit

fayyadamuu, dhimma itti ba'uu

availableEdit

argamuu waan danda'u, kan jiru

avalancheEdit

jigoo (kan cabbiifi dhagaa)

avant-gardeEdit

hojii artii, ogbarruu, faashinii fi kkf keessatti namoota adda durummaadhaan maqaan isaanii eeramuu danda"u (hojii ol'aanaa ta'e hojjechuu isaatiin)

avariceEdit

dharraa maallaqaafi qabeenya baay'ee horachuu

avariciousEdit

doqna

avengeEdit

haaloo ba'uu

avenueEdit

daandii guddaa (kan bitaa fi mirgarra muki fi gamoon jiru)

averageEdit

giddu-galeessa, walakkeessa

averseEdit

kan jibbu, kan balfu

aversionEdit

jibba

avertEdit

ittisuu, dhorkuu, balaan akka hin geenye taasisuu

aviaryEdit

godoo baay'ina qabu kan simbirroo keessatti horsiisan

aviationEdit

aviyashanii (ogommaa balalii Saayinsii irratti hundaa'e)

avidEdit

kan feedhii fi hawwii guddaa qabu

avocadoEdit

abukaadoo

avoidEdit

1. waan tokko hojjechu irraa of ittisuu 2. ittisuu, dhorkuu

avoidanceEdit

qoollifannaa

avowEdit

waadaa galuu, amanuu

avuncularEdit

kan eessumaa, akka eessumaatti

awEdit

awaitEdit

eeguu

awakeEdit

dammaqsuu, dammaquu

awardEdit

badhaasa (v) badhaasuu

awareEdit

kan beeku, kan hubatu

awarenessEdit

hubannaa, dammaqina

awayEdit

1. achi, garas 2. walitti ansee

aweEdit

kabajaa, ulfina

awesomeEdit

dinqisiisaa

awfulEdit

sodaachiisaa, jibbisiisaa

awfullyEdit

garmalee, baay'ee

awhileEdit

yeroo gabaabaadhaaf

awkwardEdit

heefa

awlEdit

mutaa, meenxoo, siiqee

awningEdit

da'oo xinnoo

awryEdit

akka eegametti kan hin taane, dogoggoraan (adj) samaa, xuraa'aa

axEdit

axeEdit

qottoo, dhakaraa

axiomEdit

waan dhugaa ta'e

axisEdit

calii, siiqqee, silliqqee

axleEdit

sibiila golollee yookiin gommaa makiinaa lamaan walitti qabsiisu

azEdit

azaleaEdit

gosa saaxoo kan abaaboo/ilillii bareedaa qabu

azureEdit

cuquliisa (bifa)