Teeknooloojii

Teeknooloojii (jecha Giriik τέχνη, tekne, "aartii, ogummaa, dandeettii harkaa"; fi -λογία, -loojiyaa) kuusaa meeshaaleeti, kunis maashinoota, jijjiirraa (modification), qindaayina fi adeemsa namoonni itti fayyadaman dabalata. Injineriingiin damee saayinsii kan teknooloojii haaraa qorachuu fi saxaxuu irratti xiyyeeffatu.