Wantootni hundinuu bakka qabatu. Bakki kunis qabee jedhama. Rukkinni hanga wantichaa qabee isaatiin hiruun kan argamudha. Qubee girikii ρ(riho) bakka bu'aa. Bifa unkee herregaan immoo rukkunni akka armaan gaditti ibsama: