Herrega keessatti, qixxaatoon walqixxaata jijjiiramaa (variable) tokkoo fi sanaa ol qabudha. Qixxaatoo kana furuun gatii jijjiiramaa kan walqixxeenya kana dhugaa godhu barbaadudha. Haala kana keessatti, jijjiiramaaan maqaa wallaalamaa jedhu yoo qabaatu gatiin walqixxaata kana dhugaa godhu ammoo furmaata jedhama. Qixxaatoon tokkummaa irraa kan adda godhu gatii jijjiiramaa hundaaf walqixxeenyi sun dhugaa ta'uu baachuu isaati.