Munyuuqeewwan ykn laflootuun (Afaan ingiliziin: Reptiles) bineeldota lafee qabeeyyii ta’aniifi baay’een isaanii lafarra jiraataniidha. Murrasni isaanii immoo bishaan keessa jiraatu. Gogaan isaanii goggoogaafi iskeelii ofirraa qaba. Qaamni hargansuu Munyuuqeewwani sombadha. Walfudhaannaa sanyii qaama keessaa gaggeessuun hanqaaquu sheelii qabu lafa irratti buusu. Tempireecharrii qaamaa isaanii dhaabbataa miti. Kanaafuu, Munyuuqeewwan ektootarmoota(dhig-qorroo) jedhamu. Fakeenya Munyuuqeewwani keessaa muraasni bofa, lootuu, jawwee, gaararraa, naacha, qocaafi kan kana fakkaataniidha.

Reptiles, Nouveau Larousse Illustré, 1897–1904 irraa, hammatamuu amphibians (crocodiles jalatti) hubatu .
Ramaddiin faayiloojenetikii "reptiles hoosistoota fakkaatanii" aadaa garee, akkuma kanaa Varanodon, synapsids biroo wajjin, reptiles jiran waliin miti