Mootummoota Gamtoomanii

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (DMG) waldaa biyyoota 193 of keessaa qabuudha.

Alaabaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii
  Biyyoota miseensota DMG
  Biyyoota taajjabdoota DMG (Falasxiin, Vaatikaan)
  Biyyoota miseensota hin taane ulaagaa qaban (Niue, Odoola Kuuk)
  Naannolee ofiin hin bulchine
  Antaarktikaa (naannoo idil-addunyaa)
Mootummoota Gamtoomanii , Siwiizerlaandi