Maxxantuu kalee miilsaddeetta

kalee miilsaddeetta ykn roomboozuwaa ((afaan Giriikii  : Rhombozoa = deemsa naanneffamuu ykn maruu + zoa= bineensa/ nefka) kanaafuu Rhombozoa jechuun bineensa deemsa maramaa qabudha. Innis gosa maxxantuu xixiqqoo kanneen kallee maat-millsaddee keessa jiraatanidha .