Maatewos

1 Hiddi dhaloota Yesuus
Kiristoosi isa sanyii Daawiti,
sanyii Abraahami ta'e sanaa
kana:
2Abrahaam Yisaaqin dhalfate;
Yisaaq Yaaqoobin dhalfate;
Yaaqoob Yihuudaafii obboleeyyan
isaa dhalfate;
3Yihuudaan Ti'imaar irraa
Faaresii fi Zaaraa dhalfate;
Faares Hesronin dhalfate;
Hesron Araamin dhalfate;
4Araam Amiinaadaabin dhalfate;
Amiinaadaab Nahasoonin
dhalfate;
Nahasoon Salmoonin dhalfate;
5Salmoon Ra'aab irra Bo'eezin
dhalfate;
Bo'eez Ruut irraa Yoobeedin
dhalfate;
Yoobeed Iseeyin dhalfate;
6Iseey Daawit Mooticha dhalfate.
Daawit niitii Oriyooni irraa
Solomoonin dhalfate;
7Solomoon Robi'aamin dhalfate;
Robi'aam Abiyaa dhalfate;
Abiyaan Asaafin dhalfate;
8Asaaf Yosaafixin dhalfate;
Yosaafix Yoraamin dhalfate;
Yoraam Oziyaa dhalfate;
9Oziyaan Yo'ataamin dhalfate;
Yo'ataam Akaazin dhalfate;
Akaaz Hisqiyaasin dhalfate;
10Hisqiyaas Minaasee dhalfate;
Minaaseen Amoonin dhalfate;
Amoon Yoosyaasin dhalfate;
11Yoosiyaas bara boojuu
Baabilooni keessa,
Ikooniyaanii fi obboleeyyan
isaa dhalfate.
12Boojuu Baabilooni booddee,
Ikooniyaan Salaatiyaalin dhalfate;
Salaatiyaal Zarubaabelin dhalfate;
13Zerubaabel Abiyuudin dhalfate;
Abiyuud Eliyaaqeemin dhalfate;
Eliyaaqeem Aazaarin dhalfate;
14Aazaar Saadoqin dhalfate;
Saadoq Akiimin dhalfate;
Akiim Eliyuudin dhalfate;
15Eliyuud Alaazaarin dhalfate;
Alaazaar Maataanin dhalfate;
Maataan Yaaqoobin dhalfate;
16Yaaqoob Yooseefin dhalfate;
Yooseef kunis dhiirsa Maariyaamiiti;
Maariyaam immoo
ishii Yesuus isa Kiristoos
jedhamu deesse sanaa dha.
17Egaa walumaa galatti Abrahaamii
hanga Daawitiitti dhaloota
kudhanii-afuri, Daawitii hanga
boojuu Baabilooniitti dhaloota
kudhanii-afuri, boojuu Baabiloo
niitii hanga Kiristoosiitti dhaloota
kudhanii-afurtu ture.