Ji'oomeetiriin ykn safarli (jecha Giriik Durii: γεωμετρία; ji'oo- "dachee", -meetiron "safaruu") damee herregaa kan gaaffii boca, guddina, iddoowwan birqabaa danootaa qoratudha fi akkasumas amaloota ispeesii qoratudha. Abbaan herregaa kan damee ji'oomeetirii irratti xiyyeeffatee hojjatu ji'oometir jedhama.