Jaartee Jaardegaa

Jaartee Jaardegaan (yookan Jartee Jaardagaa) aanaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa ishee tokko. Magaalaa 𝗔𝗹𝗶𝗯𝗼𝗼 magaalaa guddoo aanichaa yoo ta'u, magaalaan 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗱𝗮𝗴𝗮𝗮 aanicha keessatti argama. Nyaanni aadaa' 𝗰𝘂𝗺𝗯𝗼𝗼 jedhamu aanaa kanatti baayyee beekkamaadha. 𝗚𝗼𝗱𝗮𝗮 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗺𝗮𝘁 kan jedhamu naannoo magaalaa Jaardagaatti kan argamu godaa baayyee bal'aa fi guluffii fardaaf akkasumas bashannanaaf kan tajaajilutu jira. Gootni maqaan isaa Bayyanaa Obsinee jedhamu kan miseensa WBO ture aanaa Jaardagaa Jaartee Haroo Lagootti dhalate. Aanaan Jaardagaa Jaartee oomisha midhaan nyaataa fi horsiisaan kan beekamtu yoo taatu, gandoota muraasa keessatti oomishni bunaa fi kuduraa fi muduraa ni argama. Akkasumas oomisha dammaa fi dhadhaatiin baayyee beekamtuu dha. Jaartee Jaardegaa araddaa Sombookumii kan warra Ashaayaa fi Warra Yamaalagii kan jedhaman baay'inaan keessa jiraatan of keessaa qabdi. Araddaa Jaarroo Siree jedhamu bakka goototaaf beektotaa horattees qabdi. Fulbaana 22, 2022 ALA hidhattoonni Faannoo daangaa Oromiyaa cabsuun aanaa Amuruu keessa ba'anii magaalaa Jaardagaa booddee immoo miidhaa cimaa geessisani.

Wabii gulaali