Haraasheeyyii bineensa bal'aa Gita hoosistootaa kan ta'ee fi Oordarii ykn tartiiba Kotteeyyii quba guutuu keessaa tokkodha.

Gosni beeleendootaa