Haroon qaama bishaan baldhina murtaa’e qabu kan kallatti hundaan qaama dacheetiin marfamee argamuudha. Harawwan uumamaan ykn kan namootan ijaaraman Hara Nam-tolchee ta'u dandahu. Harawwan uumamaa harawwan Sulula Qiinxamaa Guddaa keessatti argamanii fi harawwan Sulula Qiinxamaa Guddaan alatti bakkeewwan lafa ol ka’oo irratti argamaniidha.

Harawwan Sulula QiinxamaaEdit

Harawwan sulula Qiinxamaa Guddaa keessatti argaman gad fageenyaa fi gara dalgaattis dheerina waan qabaniif tajaajila geejjibaa ni kennu. Muraasni isaani:

Harawwan Sulula Qiinxamaa Guddaan alaaEdit

Kanas ilaaliEdit

WabiiEdit