Godina Addaa Jimmaa

       AANAA COOMMAN  GUDURUU

Haa guddifnu ,magaala hawwattuu gochuuf kutannoon murteessaadha.Yoo dhaloonni waan dhalootaaf ta'u olkaa'e olka'ee kan fudhatu dhaloota .Abboonni keenya Adda durummaan Dhimma Dhaloota Coommaniif ciisanii kan hinbeekne,halkaniif Guyyaa Rakkoo Uummataa akka kan mataa isaaniitti fudhachuun watwaataa kan turan seenaan hin irraanfatu.

1 OBBO MOOTII BAACAA ijaarsa laga Nooraa fi Laga Booyyee akka ijaaramuuf namni barasaa guutuu itti dadhabe kan akkasaa hinjiru. akkasum riqicha Baacee ijaarsisuuf wareegama inni baase Seenaa dhalootaaf taa'edha.Bara Bulchiinsa isaatti Riqicha gabatee akka ijaaramuuf nama halkaniif Guyyaa dhama'edha.

Hayyoonni hedduun akka Coomman keessa jiran ni beekama garuu dhalootaaf wanti akka ragaatti ta'e yoo dhibeyyuu "-

Feteraar Jaalataa Ottobee Goota xaaliyaanii lolaa akka ture abboonni ni himu.