Raadiyeeshinii elektiroomaagnineetii

(Electromagnetic radiation irra kan qajeele)

Raadiyeeshinii elektiroomaagnineetii dambalii qilleensa keessa, kan ofii keessa darbu danda'u yoo ta'u elektrikii fi maagineetii of keessaa qaba. Kutaan isaani walli kessa right angle Oscillate godhu. Raadiyeeshinii elektiroomaagnineetii kun Frequency irratti hunda'udhan xiqqaarraa gara guddaatti yoo qooddamu akkana jirra. Radio Waves, Microwaves, Terahertz Radiation, Infrared Radiation, ifa mul'atu, Ultraviolet radiation, X-rays fi Gamma Rays.'

 elektiroomaagneetiik ispeektiram