Dippilomaasi

Dippilomaasin (jecha Giriik δίπλωμα, hiikansaa biyyoota biraa wajjin waliigaltee uumuu) ogummaa fi muuxannoo marii bakka bu'oota biyyootaa gidduutti gochuuti. Yeroo baayyee jechi kun dippilomaasii addunyaalessaa ibsa, kunis hariiroo addunyaalessaa dippilomaatota olaanoo gidduutti dhimma daldalaa, nageenyaa, waraanaa, diinagdee, aadaa, qilleensaa, fi mirga namaarratti mari'atani.

Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger Museum.