Dhaha duudhawaa Chaayinootaan biiftuu, ji‟aafi urjii(Jupitar) irratti hundaan kalaqameefi tajaajila amantiifi qonnaaf itti gargaaramaa, hiree gaariifi yaraa dhalachuu daa‟immaniifi du‟aa illee kan ittiin laalataafi jireenya qajeelfataa jirtuudha. Haala kanaan, dhahi duudhawaan biyyattiin kalaqxesji‟oota 12 kan qabuufi woggaan giddugaleessaan guyyoota 355 kan qabuufi ji‟a sirreesituu guyyaata woggaa tokkoo, kan wolitti ji‟a 13 taasistuufi dhaha biyya Hebruutiin walfakkaatu qabdi.Ji‟I 13ffaan, hanaga addeessa haaraa woggaatti ji‟a 11ffaatii hanga ji‟a 11ffaa marsee dhufuutti mul‟attuu lakkaa„uudhaan yoo si‟a 13 mul‟atte murtaa‟a. Akkaataa hedannaa bara isaanii kanaan, ji‟i jalqabaa guyyaa ji‟i/addeessi mul‟atte jalqaba jechuudha.Akkasumas, Akka hedannaa Chaayinaatti torbee guyyoota kudhan kudhaniin bakka saditti kurna jalqabaan, Up Xun, kurna itti aanuun, Middle Xun fi kurna dhumaatiin Down Xun jechuun moggaasanii akka ji‟i tokko Xun 3qabaatutti hedatu. Haaluma wolfakkaatuun, akka ragaan toora interneetii ibsame kun argisiisutti

See caption
Kaalaandarii Chaayinaa bara 2017

maqaan ji‟oottaniis kan bineensotaa irraa moggaafamuu ibsa.Kunis, ji‟oonni woggaa dhaha Chaayinaa maqaa bineensotaa:Hantuuta, Qotiyyoo, Qeerransa, Illeettii, Jaawuda(dragon),Bofa, Farda, Hoolaa, Jaldeessa, Kormaa Handaaqqoo, Sareefi Booyyeen jedhamuun