Users in this category indicate their knowledge of language Afaan Porchugaal.

Fuulota ramaddii "User pt" jala jiran

Waliigala 10 keessaa Fuulotni 10 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.