Users in this category indicate their knowledge of language Afaan Persia.

Fuulota ramaddii "User fa" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.