Users in this category indicate their knowledge of language Afaan Deenmaark.

Fuulota ramaddii "User da" jala jiran

Waliigala 7 keessaa Fuulotni 7 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.