Users in this category indicate their knowledge of language Afaan Katalaa.

Fuulota ramaddii "User ca" jala jiran

Waliigala 6 keessaa Fuulotni 6 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.