Category:Ameerikaa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 4 armaan gadii 4 ofkeessaa qaba.

B

Fuulota ramaddii "Ameerikaa" jala jiran

Waliigala 2 keessaa Fuulotni 2 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.