bale gasagar magalota arsi baha kessa isi takkadha bakka sena qabesaa bayedhan bekkamtudha kan akka gamo shek abbas fa'a kan birolle bayyetu jira dawwidhaf bayye nammatti mijatti