Beddelleen maqaa Beddee fi Eeleerraa akka moggaate irra jireessa amanamtus bara lolaa Baddallee galle jechuun ni balleessine diina ka je'anis ni jira.Beddeellee hin argadhuu jedhan beerri gabaa dullattii dhaqaa turan barasis jechuurraan ka'ee mogga'eenis ni jira.Daggal saaqii qaraatu irra beeka akka Injiinar Gaaddisaa Shifarraa Daawoo qoratanitti!Abbaan Bokkuu Aanaa Deeggaa fi walitti Qabaan Abbootii Gadaa Buunnoo suursagaleedhaan Obbo Shugguxii Sibiiluu waliin asqaaqoo qabu turan!