Abbaa-Gaboo

Abbaa gaboo jechuun gosa biqiltuu ta'ee kan namoonni akka aadaatti qoricha dhayichaa godhatanii itti garhaaraman jechuu dha.