Godina jimmaa aanaa qarsaa ganda goraa sariitii keessatti sababa walitti bu'iinsa hawaasa gandaa fi maatii tokko gidduutti uumameen goraan sariitii gandoota aanichaa keessaa ishee nagaa dhabde ta'uun ni beekama.