Maqaalee Rabbi (Islaama)

Maqoota Allaah Quraanaa fii Hadiitii kessatti

Maqaaleen 99 Allaah (Afaan Arabaan: أسماء الله الحسنى‎‎, /ʾasmāʾu llāhi lḥusnā/) maqoota Allaah kan Rabbiin Qur'aana keessa buuseedha. Maqaaleen kunneen Rabbiin kan ibsaniidha.

Allah name in different languages.png
"Rabbiin maqoota sagaltamii sagal, dhibba jechu tokko hirdhu qaba. Namni isaan lakkaa'e (qomaan jedhe) jannata galeera." - Nabi Muhammed (S.A.W)

Tarree maqoota RabbiEdit

Afaan Arabaa durii

(Qur'aana/ Afaan Arabaa duriin) [1]

Afaan Arabaa amayyaa

(dubbachiistu walin/ dubbachiistuu malee)

Qaraatii Qubeessuu

[Akaakuu biroon]

Hiikkaa Wabii Seerluga
Template:Audio ٱلْرَّحْمَـٰنُ

ٱلْرَّحْمَـانُ

الرّحمـٰن

\ الرّحمان

الرحمـٰن

الرحمان

ar-Raḥmān/ ar-Raḥmān Arrahmaan

[Ar-Rahmaan]

Duniyaa irratti hundaafuu kan Rahmata godhu Quran: Beginning of every Surah (chapter) except one, and numerous other places. The first verse ('ayat) of Surah ar-Rahman (Surah 55) consists only of this Name. D
Template:Audio ٱلْرَّحِيْمُ \ الرّحيم

الرحيم

ar-Raḥiym/

ar-Raḥīm

Arrahiim

[Ar-Raheem]

Akkuma duniyaa irratti karaa haqaatti isaan qajeelche Aakhiraattis mu'uminoota qofaaf Rahmata kan Godhu Quran: Beginning of every Surah (chapter) except one, and numerous other places (there are a total of 114 Surahs in the Quran.) D
Template:Audio ٱلْمَـٰلِكُ

ٱلْمَـالِكُ

المـٰلك

المالك

al-Mālik/

al-Mālik

Almaaliku

[al-Maalik]

Mootii: kan ajajuu fi dhoowuun harka isaa jiru akkasumas waan uume akka barbaade gochu kan dand'u duniyaas ta'e Aakhiraanis kan mootummaa isaa jala jiru. 59:23, 20:114, 23:116 D
Template:Audio ٱلْقُدُّوسُ \ القدّوس

القدوس

al-Quddūs/

al-Quddūs

Alqudduusu

[al-Quddous,

al-Quddoos]

Qulqulluu: kara hundaan qulqulluu fi guutu kan ta'e. 59:23, 62:1 D
Template:Audio ٱلْسَّلَـٰمُ

ٱلْسَّلَامُ

السّلـٰم

\ السّلام

السلـٰم

السلام

as-Salām/

as-Salām

Assalaamu

[As-Salaam]

Naga-qabeessa: Innis nagaadha, maqaan isaas Nagaadha, hojiin isaas nagaadha, nageenyi duniyaa fi aakhiraatti argamus isuma irratti. 59:23 D
Template:Audio ٱلْمُؤْمِنُ المؤمن al-Muʿumin/

al-Muʿmin

Al The Granter of Security/ the Giver/ Faith/ Supreme Believer (of Belief)/ Giver of Belief/ All-Assurer 59:23 D
Template:Audio ٱلْمُهَيْمِنُ المهيمن al-Muhaymin Almuheeyminu Eegaa waa hundaa kan ta'eefi kan to'atu. 59:23 D
Template:Audio ٱلْعَزِيزُ العزيز al-ʿAziyz/

al-ʿAzīz

Alaziizu

[al-Azeez]

Injifataa: kan waa hunda injifatuufi kan wanti tokkollee eeyyama isaa malee hin sochoone. 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23 D
Template:Audio ٱلْجَبَّارُ \ الجبّار

الجبار

al-Jabbār/

al-Jabbār

Aljabbaaru

[al-Jabbaar]

Abbaa humnaa jabaa: kan waan fedhe bakkaan gahuu danda'uufi kan uumamni hundi isaaf gadi jedhuu fi kan waa hundi harka isaa kajeelu. 59:23 D
Template:Audio ٱلْمُتَكَبِّرُ \ المتكبّر

المتكبر

al-Mutakabbir al-Mutakabbiru Boonaa: kan hir'inaa fi waan isaa hin malle hunda irraa, akkasumas gabroottan miidhuu irraa kan ol ta'ee if warra boonuu gadi qabee kan xiqqeessu. 59:23 DTemplate:Clarify
mutafaʿʿil
Template:Audio ٱلْخَـٰلِقُ

ٱلْخَالِقُ

الخـٰلق

الخالق

al-Khāliq/

al-Khāliq

al-Khaaliqu

[al-Khaaliq]

Uumaa: kan utuu waa irraa hin ilaalin jalqabee uume. 6:102, 13:16,[2] 36:81, 39:62, 40:62, 59:24 D
Template:Audio ٱلْبَارِئُ البارئ al-Bāriʿ/

al-Bāriʿ

al-Baari'u

[al-Baari’/ al-Baarie]

Haaraa Argamsiisaa: kan waan ofii uumee argamsiise kan ifatti baase. 59:24 D
Template:Audio ٱلْمُصَوِّرُ \ المصوّر

المصور

al-Muṣawwir al-Musawwiru

[al-Mussawwir/

al-Muswawwir]

Suuraa fedhe irratti Uumaa 59:24 D
Template:Audio ٱلْغَفَّـٰرُ

ٱلْغَفَّارُ

الغفّـٰر

\ الغفّار

الغفـٰر

الغفار

al-Ghaffār/

al-Ghaffār

al-Ghaffaaru

[al-Ghaffaar]

Kan utuu gabrichi akkaan balleessu Inni immoo akkaan Araaramuuf 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10 D
Template:Audio ٱلْقَهَّـٰرُ

ٱلْقَهَّارُ

القهّـٰر

\ القهّار

القهـٰر

القهار

al-Qahhār/

al-Qahhār

al-Qahhaaru

[al-Qahhaar]

Injifataa: kan wanti isa malee jiru hundi isaaf gadi jedhuu fi kan waa hundi isa jalatti bulu 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16 D
Template:Audio ٱلْوَهَّابُ \ الوهّاب

الوهاب

al-Wahhāb/

al-Wahhāb

al-Wahhab

[al-Wahhaab]

The Absolute Bestower/ Giver/ Grantor/ Great Donor 38:9, 38:35 D
Template:Audio ٱلْرَّزَّاقُ \ الرّزّاق

الرزاق

ar-Razzāq/

ar-Razzāq

Ar-Razzaq

[Ar-Razzaaq]

The Provider/ Sustainer/ Bestower of Sustenance/ All-Provider 51:58 D
Template:Audio ٱلْفَتَّاحُ \ الفتّاح

الفتاح

al-Fattāḥ/

al-Fattāḥ

al-Fattah

[al-Fattaah]

The Opener/ Opener of the Gates of Profits/ Reliever/ The Victory Giver 34:26 D
Template:Audio ٱلْعَلِيمُ العليم al-Aliym/

al-Alīm

al-Alim

[al-Aleem]

The Knowing/ All-Knower/ Omniscient/ All-Knowledgeable/ Possessor of Knowing Much of Ever Thing/ All-Knowing 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40 D
Template:Audio ٱلْقَابِضُ القابض al-Qābiḍ/

al-Qābiḍ

al-Qabid/ al-Qabidh

[al-Qaabid/

al-Qaabidh]

The Restrainer/ Withholder/ Straightener/ Absolute Seizer 2:245 V
Template:Audio ٱلْبَاسِطُ الباسط al-Bāsiṭ/

al-Bāsiṭ

al-Basit/ al-Basitt

[al-Baasit/ al-Baasitt]

The Extender/ Expander/ Generous Provider 2:245 V
Template:Audio ٱلْخَافِضُ الخافض al-Khāfiḍ/

al-Khāfiḍ

al-Khafid/ al-Khafidh

[al-Khaafid/

al-Khaafidh]

The Abaser/ Humiliator/ Downgrader [Possessor of Giving Comfort, Free from Pain Anxiety or Troubles] 56:3; al-Kafʿamī (1992:38) O
Template:Audio ٱلْرَّافِعُ \ الرّافع

الرّافع

ar-Rāfiʿ/

ar-Rāfiʿ

Ar-Rafiʿ/ Ar-Rafee

[Ar-Raafiʿ/ Ar-Raafee]

The Exalter/ Upgrader [of Ranks] 58:11, 6:83 V
Template:Audio ٱلْمُعِزُّ \ المعزّ

المعز

al-Muʿizz al-Muʿizz

[al-Muʿeizz]

The Giver of Honor/ Bestower of Honor/ Empowerer 3:26 V
Template:Audio ٱلْمُذِلُّ \ المذلّ

المذل

al-Muḏill/al-Mudhill al-Muzill

[al-Mudzhill]

The Giver of Dishonor/ the Giver of Disgrace 3:26 V
Template:Audio ٱلْسَّمِيعُ \ السّميع

السميع

as-Samiyʿ/as-Samīʿ As-Samiʿ/ As-Samie

[As-Sameeʿ]

The Hearing/ All-Hearing/ Hearer of Invocation 2:127, 2:256, 8:17, 49:1 D
Template:Audio ٱلْبَصِيرُ البصير al-Baṣīr/al-Baṣīr al-Basir/ al-Bassir/

al-Baswir [al-Baseer/ al-Basseer/ al-Basweer]

The All-Seeing/ All-Seer/ Ever-Clairvoyant/ Clear-Sighted/ Clear-Seeing 4:58, 17:1, 42:11, 42:27 D
Template:Audio ٱلْحَكَمُ الحكم al-Ḥakam al-Hakam The Judge/ Arbitrator/ Arbiter/ All-Decree/ Possessor of Authority of Decisions and Judgment 22:69 V
Template:Audio ٱلْعَدْلُ العدل al-ʿAdl al-ʿAdl/ al-Edl The Just/ Authorized and Straightforward Judge of Dealing Justly Not Quranic, see al-Kafʿamī (1992:40)
Template:Audio ٱلْلَّطِيفُ \ اللّطيف

اللطيف

al-Laṭiyf/

al-Laṭīf

al-Latif / al-Lattif/

al-Latwif [al-Lateef/ al-Latteef/ al-Latweef]

The Gentle/ Benignant/ Subtly Kind/ All-Subtle 22:63, 31:16, 33:34 D
Template:Audio ٱلْخَبِيرُ الخبير al-Khabiyr/

al-Khabīr

al-Khabir

[al-Khabeer]

The All-Aware/ Well-Acquainted/ Ever-Adept 6:18, 17:30, 49:13, 59:18 D
Template:Audio ٱلْحَلِيمُ الحليم al-Ḥaliym/

al-Ḥalīm

al-Halim

[al-Haleem]

The Forbearing/ Indulgent/ Oft Forbearing/ All-Enduring 2:235, 17:44, 22:59, 35:41 A
Template:Audio ٱلْعَظِيمُ العظيم al-ʿAẓiym/

al-ʿAẓīm

al-ʿAzim, al-ʿAzzim, al-ʿAzwim/ al-Ezim,

al-Ezzim, al-Ezwim [al-ʿAzzeem, al-ʿAzweem/

al-Ezzeem,

al-Ezweem]

The Most Great/ Ever-Magnificent/ Most Supreme/ Exalted/ Absolute Dignified 2:255, 42:4, 56:96 D
Template:Audio ٱلْغَفُورُ الغفور al-Ghafūr/

al-Ghafūr

al-Ghafur

[al-Ghafour, al-Ghafoor]

The Ever-Forgiving/ Oft-Forgiving 2:173, 8:69, 16:110, 41:32 D
Template:Audio ٱلْشَّكُورُ \ الشّكور

الشكور

ash-Shakūr/

ash-Shakūr

ash-Shakur

[Ash-Shakour, Ash-Shakoor]

The Grateful/ Appreciative/ Multiplier of Rewards 35:30, 35:34, 42:23, 64:17 A
Template:Audio ٱلْعَلِىُّ *\ ٱلْعَلِيُّ العلىّ

\ العليّ

العلى

العلي

al-ʿAlī */

al-ʿAliyy

al-Ali

[al-Aliyy]

The Sublime/ Ever-Exalted/ Supreme/ Most High/ Most Lofty 4:34, 31:30, 42:4, 42:51 34:23 D
Template:Audio ٱلْكَبِيرُ الكبير al-Kabiyr/

al-Kabīr

al-Kabir

[al-Kabeer]

The Great/ Ever-Great/ Grand/ Most Great/ Greatly Abundant of Extent, Capacity and Importance 13:9, 22:62, 31:30, 34:23 D
Template:Audio ٱلْحَفِيظُ الحفيظ al-Ḥafiyẓ/

al-Ḥafīẓ

al-Hafiz

[al-Hafeez]

The Preserver/ Ever-Preserving/ All-Watching/ Protector/ Guardian/ Oft-Conservator 11:57, 34:21, 42:6 A
Template:Audio ٱلْمُقِيتُ المقيت al-Muqiyt/

al-Muqīt

al-Muqit

[al-Muqeet]

The Nourisher/ Feeder 4:85 I
Template:Audio ٱلْحَسِيبُ الحسيب al-Ḥasiyb/

al-Ḥasīb

al-Hasib

[al-Haseeb]

The Bringer of Judgment/ Ever-Reckoner [the One Who Takes Account of All Matters] 4:6, 4:86, 33:39 I
Template:Audio ٱلْجَلِيلُ الجليل al-Jaliyl/

al-Jalīl

al-Jalil

[al-Jaleel]

The Majestic/ Exalted/ Oft-Important/ Splendid 55:27, 7:143 A, V
Template:Audio ٱلْكَرِيمُ الكريم al-Kariym/

al-Karīm

al-Karim

[al-Kareem]

The Noble/ Bountiful/ Generous/ Precious/ Honored/ Benefactor 27:40, 82:6 D
Template:Audio ٱلْرَّقِيبُ \ الرّقيب

الرقيب

ar-Raqiyb/

ar-Raqīb

Ar-Raqib

[Ar-Raqeeb]

The Watchful/ Observer/ Ever-Watchful/ Watcher 4:1, 5:117 D
Template:Audio ٱلْمُجِيبُ المجيب al-Mujiyb/

al-Mujīb

al-Mujib

[al-Mujiyb]

The Responsive/ Answerer/ Supreme Answerer/ Accepter of Invocation 11:61 A
Template:Audio ٱلْوَٰسِعُ

ٱلْوَاسِعُ

الوٰسع

الواسع

’al-Wāsi‘/

’al-Wāsi‘

al-Wasi‘/ al-Wasie

[al-Waasi‘/ al-Waasie]

The Vast/ All-Embracing/ Omnipresent/ Boundless/ All-Encompassing 2:268, 3:73, 5:54 A
Template:Audio ٱلْحَكِيمُ الحكيم al-Ḥakiym/

al-Ḥakīm

al-Hakim

[al-Hakeem]

The Wise/ Ever-Wise/ Endowed with Sound Judgment 31:27, 46:2, 57:1, 66:2 D
Template:Audio ٱلْوَدُودُ الودود al-Wadūd/

al-Wadūd

al-Wadud

[al-Wadoud/ al-Wadood]

The Affectionate/ Ever-Affectionate/ Loving One/ Loving/ the Lover/ the One Who Tenders and Warm Hearts 11:90, 85:14 D
Template:Audio ٱلْمَجِيدُ المجيد al-Majiyd/

al-Majīd

al-Majid

[al-Majeed]

The All-Glorious/ Majestic/ Ever-Illustrious

[Oft-Brilliant in Dignity, Achievements or Actions]

11:73 A
Template:Audio ٱلْبَاعِثُ الباعث al-Bāʿith/

al-Bāʿith

al-Baʿith / al-Baʿeith

[al-Baaʿith/ al-Baaʿeith]

The Resurrector/ Awakener/ Arouser/ Dispatcher 22:7 V
Template:Audio ٱلْشَّهِيدُ \ الشّهيد

الشهيد

ash-Shahiyd/

ash-Shahīd

ash-Shahid

[Ash-Shaheed]

The Witness/ Testifier/ Ever-Witnessing 4:166, 22:17, 41:53, 48:28 A
Template:Audio ٱلْحَقُّ \ الحقّ

الحق

ʾal-Ḥaqq al-Haqq The Truth/ Reality/ the Only One Certainly Sound and Genuine in Truth 6:62, 22:6, 23:116, 24:25 D
Template:Audio ٱلْوَكِيلُ الوكيل al-Wakiyl/

al-Wakīl

al-Wakil

[al-Wakeel]

The Trustee, The Dependable, The Advocate 3:173, 4:171, 28:28, 73:9 A
Template:Audio ٱلْقَوِيُّ \ القويّ

القوي

al-Qawiyy al-Qawi

[al-Qawee]

The Strong 22:40, 22:74, 42:19, 57:25 D
Template:Audio ٱلْمَتِينُ المتين al-Matiyn/

al-Matīn

al-Matin

[al-Mateen]

The Firm, The Steadfast 51:58 D
Template:Audio ٱلْوَلِيُّ \ الوليّ

الولي

al-Waliyy al-Wali

[al-Walee]

The Friend, Helper 4:45, 7:196, 42:28, 45:19 D
Template:Audio ٱلْحَمِيدُ الحميد al-Ḥamiyd/

al-Ḥamīd

al-Hamid

[al-Hameed]

The All Praiseworthy 14:8, 31:12, 31:26, 41:42 D
Template:Audio ٱلْمُحْصِىُ

ٱلْمُحْصِيُ

المحصى

المحصي

al-Muḥṣiy/

al-Muḥṣī

al-Muhsi

[al-Muhsee]

The Accounter, The Numberer of All 72:28, 78:29 V
Template:Audio ٱلْمُبْدِئُ المبدئ ’al-Mubdi’

[’al-Mubdiy]

al-Mubdiʾ

[al-Mubdie]

The Originator, The Producer, The Initiator 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
Template:Audio ٱلْمُعِيدُ المعيد al-Muʿiyd/

al-Muʿīd

al-Muʿid

[al-Muʿeid/ al-Muʿeyd]

The Restorer, The Reinstater Who Brings Back All 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
Template:Audio ٱلْمُحْىِ

\ ٱلْمُحْيِى

ٱلْمُحْيِي

المحى

\ المحيى

المحيي

al-Muḥ·yi */

al-Muḥ·yiy

al-Muhyi

[al-Muhyee]

The Giver of Life 7:158, 15:23, 30:50, 57:2 V
Template:Audio ٱلْمُمِيتُ المميت al-Mumiyt/

al-Mumīt

al-Mumit

[al-Mumeet]

The Bringer of Death 3:156, 7:158, 15:23, 57:2 V
Template:Audio ٱلْحَىُّ \ الحىّ

الحى

al-Ḥayy al-Hayy The Living 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65 D
Template:Audio ٱلْقَيُّومُ \ القيّوم

القيوم

al-Qayyūm/

al-Qayyūm

al-Qayyum

[al-Qayyoum/

al-Qayyoom]

The Subsisting, The Independent 2:255, 3:2, 20:111 D
Template:Audio ٱلْوَٰجِدُ

ٱلْوَاجِدُ

\ الوٰجد

الواجد

al-Wājid/

al-Wājid

al-Wajid

[al-Waajid]

The Perceiver, The Finder, The Unfailing 38:44 V
Template:Audio ٱلْمَاجِدُ الماجد al-Mājid/

al-Mājid

al-Majid

[al-Maajid]

The Illustrious, The Magnificent 85:15, 11:73; al-Kafʿamī (1992:48) A
Template:Audio ٱلْوَٰحِدُ

ٱلْوَاحِدُ

\ الوٰحد

الواحد

al-Wāḥid/

al-Wāḥid

al-Wahid

[al-Waahid]

The Unique, The Single 13:16, 14:48, 38:65, 39:4 D
Template:Audio ٱلْأَحَد \ الأحد

الاحد

al-ِِِʿAḥad al-Ahad The One, The Indivisible 112:1 A
Template:Audio ٱلْصَّمَدُ \ الصّمد

الصمد

aṣ-ِِِṢamad As-Samad

[As-Ssamad/ As-Swamad]

The Eternal, The Absolute, The Self-Sufficient 112:2 D
Template:Audio ٱلْقَـٰدِرُ

ٱلْقَادِرُ

\ القـٰدر

القادر

al-Qādir/

al-Qādir

al-Qadir

[al-Qaadir]

The All-Powerful, He Who is able to do Everything 6:65, 46:33, 75:40 D
Template:Audio ٱلْمُقْتَدِرُ المقتدر al-Muqtadir al-Muqtadir The Determiner, The Dominant 18:45, 54:42, 6:65 A
Template:Audio ٱلْمُقَدِّمُ \ المقدّم

المقدم

al-Muqaddim al-Muqaddim The Expediter, He Who Brings Forward 16:61 V
Template:Audio ٱلْمُؤَخِّرُ \ المؤخّر

المؤخر

al-Muʿakh·khir al-Muʾakhkhir

[al-Moʾakhkhir]

The Delayer, He Who Puts Far Away 71:4 V
Template:Audio ٱلأَوَّلُ \ الأوّل

الاول

al-ʿAwwal al-Awwal The First, The Beginning-less 57:3 D
Template:Audio ٱلْأَخِرُ *\ ٱلْآخِرُ \الأخر*\ الآخر

الاخر

al-ʿAkhir */

al-ʿĀkhir [variant]

al-Akhir */

al-Aakhir

The Last, The Endless 57:3 D
Template:Audio ٱلْظَّـٰهِرُ *\ ٱلْظَّاهِرُ الظـٰهر

الظاهر

aẓ-Ẓāhir/

aẓ-Ẓāhir

Az-Zahir/ Az-ZZahir/ Az-Zwahir

[Az-Zaahir/

Az-Zzaahir/

Az-Zwaahir]

The Manifest, The Evident, The Outer 57:3 D
Template:Audio ٱلْبَاطِنُ الباطن al-Bāṭin/

al-Bāṭin

al-Batin/ al-Battin/ al-Batwin

[al-Baatin/ al-Baattin/ al-Baatwin]

The Hidden, The Unmanifest, The Inner 57:3 D
Template:Audio ٱلْوَالِى

ٱلْوَالِي

الوالى

الوالي

al-Wāliy/

al-Wālī

al-Wali

[al-Waali]

The Patron, The Protecting Friend, The Friendly Lord 13:11 I
Template:Audio ٱلْمُتَعَالِى

ٱلْمُتَعَالِي

المتعالى

المتعالي

al-Mutaʿāliy/

al-Mutaʿālī

al-Mutaʿali

[al-Muta'aali]

The Supremely Exalted, The Most High 13:9 D
Template:Audio ٱلْبَرُّ \ البرّ

البر

al-Barr al-Barr The Good, The Beneficent 52:28 D
Template:Audio ٱلْتَّوَّابُ \ التّوّاب

التواب

at-Tawwāb/

at-Tawwāb

At-Tawwab

[At-Tawwaab]

The Ever-Returning, Ever-Relenting 2:128, 4:64, 49:12, 110:3 D
Template:Audio ٱلْمُنْتَقِمُ المنتقم al-Muntaqim al-Muntaqim The Avenger 32:22, 43:41, 44:16 P
Template:Audio ٱلْعَفُوُّ \ العفوّ

العفو

al-ʿAfuww/

al-ʿAfūw

al-ʿAfu

[al-ʿAfou]

The Pardoner, The Effacer, The Forgiver 4:43, 4:99, 4:149, 22:60, 58:2 V, I
Template:Audio ٱلْرَّءُوفُ

ٱلْرَّؤُفُ

الرّءوف

\ الرّؤف

الرءوف

الرؤف

ar-Raʿwūf/

ar-Raʿūf

Ar-Rauf

[Ar-Raʿouf/ Ar-Rawʿouf]

The Kind, The Pitying 9:117, 57:9, 59:10 I
Template:Audio مَـٰلِكُ ٱلْمُلْكُ

مَالِكُ ٱلْمُلْكُ

مـٰلك الملك

\ مالك الملك

مـٰلك الملك

مالك الملك

Māliku ʼl-Mulk/

Māliku ʼl-Mulk

Malik ul-Mulk

[Maalik ul-Mulk]

The Owner of all Sovereignty 3:26 D
Template:Audio ذُو ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلْإِكْرَامُ

ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامُ

ذو الجلـٰل والإكرام

ذو الجلال والإكرام

Ḏuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām, Dhuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām/

Ḏuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām, Dhuʼl-Jalāli waʼl-ʼIkrām/

Template:Longitem The Owner, Lord of Majesty and Honour 55:27, 55:78 D
Template:Audio ٱلْمُقْسِطُ المقسط al-Muqsiṭ al-Muqsit

[al-Muqsitt]

The Equitable, The Requiter 3:18; al-Kafʿamī (1992:58f) O
Template:Audio ٱلْجَامِعُ الجامع al-Jāmiʿ/

al-Jāmi

al-Jamiʿ/ al-Jamie

[al-Jaamiʿ/ al-Jaamie]

The Gatherer, The Unifier 3:9 I
Template:Audio ٱلْغَنىُّ

ٱلْغَنيُّ

ّالغنى

\ الغنيّ

الغنى

الغني

al-Ghāniyy/

al-Ghānī

al-Ghani

[al-Ghaani]

The Rich, The Independent 39:7, 47:38, 57:24 I, A, D
Template:Audio ٱلْمُغْنِىُّ

ٱلْمُغْنِيُّ

المغنىّ

\ المغنيّ

المغنى

المغني

al-Mugh·niyy/

al-Mugh·nī

al-Mughni The Enricher, The Emancipator 9:28 V
Template:Audio ٱلْمَانِعُ المانع al-Māniʿ/

al-Mānīʿ

al-Maniʿ/ al-Manie

[al-Maaniʿ/ al-Maanie]

The Preventer, The Withholder, The Shielder, The Defender See al-Kafʿamī (1992:61)
Template:Audio ٱلْضَّارُ \ الضّار

الضار

aḍ-Ḍārr/

aḍ-Ḍārr

Adh-Dharr

[Adh-Dhaarr]

The Distressor, The Harmer, The Afflictor 6:17; al-Kafʿamī (1992:58)
Template:Audio ٱلْنَّافِعُ \ النّافع

النافع

an-Nāfiʿ/

an-Nāfīʿ

An-Nafi‘/ An-Nafie

[An-Naafiʿ/ al-Naafie]

The Propitious, The Benefactor, The Source of Good 30:37
Template:Audio ٱلْنُّورُ \ النّور

النور

an-Nūr/

an-Nūr

An-Nur

[An-Nour]

The Light 24:35 I
Template:Audio ٱلْهَادِى

ٱلْهَادِي

الهادى

الهادي

al-Hādiy/

al-Hādī

al-Hadi

[al-Haadi]

The Guide, The Way 22:54 I
Template:Audio ٱلْبَدِيعُ البديع al-Badiyʿ/

al-Badīʿ

al-Badiʿ[al-Badiyʿ/ al-Badiye] The Originator, The Incomparable, The Unattainable, The Beautiful 2:117, 6:101 I
Template:Audio ٱلْبَاقِى

ٱلْبَاقِي

الباقى

الباقي

al-Bāqiy/

al-Bāqī

al-Baqi

[al-Baaqi]

The Immutable, The Infinite, The Everlasting 55:27; al-Kafʿamī (1992:64) V
Template:Audio ٱلْوَٰرِثُ

ٱلْوَارِثُ

الوٰرث

الوارث

al-Wārith/

al-Wārith

al-Warith

[al-Waarith]

The Heir, The Inheritor of All 15:23, 57:10 P
Template:Audio ٱلْرَّشِيدُ \ الرّشيد

الرشيد

ar-Rashiyd/

ar-Rashīd

Ar-Rashid

[Ar-Rasheed]

The Guide to the Right Path Not mentioned in the Quran
Template:Audio ٱلْصَّبُورُ \ الصّبور

الصبور

aṣ-Ṣabūr/

aṣ-Ṣabūr

As-Sabur/ As-Ssabur/ As-Swabur

[As-Sabour/ As-Ssabour/ As-Swabour]

The Timeless, The Patient 2:153, 3:200, 103:3 I
[* = classical calligraphic short written form]
Template:SupTemplate:By whom. Template:Space Template:Sup D = Direct;Template:Clarify V = from Verb; A = from Adjective or Adjectival Phrase; I = from Indefinite noun;

P = from Plural noun; O = Other

WabiiEdit

  1. Please note the written Arabic spelling of the names written in Arabic in the table are in the vowelled Classical/Quranic form (proper = in the Quran and Ahādith) with the square bracketed "[.]" variant of the written Arabic forms given in common or modern texts—usually in media, some long vowels and punctuations are omitted for the easier typing and reading.
  2. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Citation/CS1/Suggestions' not found.