Madda seenaa tokkoffaa

Maqaan Koo Abbittii Haajikadiir Haajihirphoo Jedhama.Iddoon Jireenya Kiyyaa Immoo Godina Arsii Lixaa Aanaa Siraaroo Ganda Billaancha Lamaan Naannawa Magaalaa Alamxeenaa Keessa Jiraadha.Seenaa Jireenya Kiyyaa Ibsachuu Barbaada. Ani Ijoollumma Ykn Daa'ima Umurii 6 Irraa Kaasee Barumsa Barachaa Ture As Keessatti Immoo Kutaa1-6m/b/b/lamaatti Baradhe Kutaa7-8magaalaa Alamxeenaa Kutaa9-10magaalaa roophii keessatti baradhe yommuu kana hunda baradhu gufuun barnootaa nabiratti waan hin argamneef nama baay'ee cimaa turee yeroo san garuu kutaa 7ffaa yommuu baradhu badhaatuu hirphootiin qabamee baay'ee dararamaa tureera.akkasumammoo yeroo kutaa10ffaa Baradhu Jaalalli Haalaan Natti Cimee Ture.Tan An Irraa Qabame Ifanaa Girmaa Tiiraagoo Jedhamti Baay'ee Na Miitee Turte Jaalalli Keenyas Hin Milkoofne,gargar Baane Jechuudha.Akka Ishii Jaaladhu Enyuunu Hin Jaaladhu Ture. Amma Garuu Obsee Barumsa Barachaa Jira.Badhatuun Sun Immoo Sobdee Najaalattee An Isii Hawwee Miti.Amma Yoo Rabbi Jedhe An Jaalalaaf Iddoo Kennu Hin Fedhu.