Haayidroojiiniin wahiyyoo keemikaalaa iddoo bu'een isaa H fi lakkoofsa atoomawaa ykn suddawaa 1 qabudha. Ulfaatinni suuddawaa isaa 1.008 yoo ta'u, gabatee piriyoodii irratti elementii salphaa isa taasisa . Qabxiin qorrinaa -259.16 gulantaa seelshiyeesii yoo ta’u, qabxiin danfinnaa ammoo -252.85 seelshiyeesii dha. Maqaa Antoine Lavoisier tiin kan moggaafame yoo ta'u, bara 1766-81tti Henry Cavendish qorannoo isaa wabeeffachuun dhugaa haayidiroojiinii 2 oksijiinii 1 mirkaneesse.