Category:Diinagdee

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

D

Fuulota ramaddii "Diinagdee" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.